Zasiłek rodzinny 2018 – ile wynosi i jak go uzyskać


szczęśliwa rodzina

Dowiedz się, jakie kryteria obowiązują podczas przyznawania zasiłku rodzinnego na okres 2018/2019 oraz ile możesz zyskać. Sprawdź, jak wypełnić wniosek, kiedy i gdzie go złożyć oraz jakie dodatkowe dokumenty będą potrzebne.

 

Komu przysługuje zasiłek rodzinny – kryterium dochodowe

Podstawowym warunkiem przyznania zasiłku rodzinnego jest spełnianie kryterium dochodowego. Jego wysokość jest weryfikowana co 3 lata. W 2018 roku nie zmienia się i jak w latach ubiegłych wynosi:

 • 674 zł miesięcznie na osobę;
 • 764 zł miesięcznie na osobę w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym;

Jeśli nieznacznie przekraczamy kryterium, nie oznacza to jeszcze, że nie dostaniemy żadnych pieniędzy. Od początku 2016 roku obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że jeśli nasze dochody przewyższają ustaloną kwotę np. o 50 zł, właśnie tyle zostanie nam odjęte od zasiłku. Jest tylko jeden warunek: pomnożona przez członków naszej rodziny kwota przekraczająca próg, nie może być wyższa niż suma pozyskiwanych przez nas zasiłków rodzinnych i dodatków. Nie zostanie też wypłacone świadczenie, które wyniesie mniej niż 20 zł.

Istnieją również ograniczenia wiekowe, które dotyczą dzieci. Świadczenie można uzyskać do ukończenia przez nie 18 roku życia. Kiedy podejmuje ono dalszą naukę lub ma orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, granica ta przesuwa się do 24 roku życia. Zasiłek mogą otrzymać:

 • rodzice;
 • jedno z rodziców;
 • opiekun prawny lub faktyczny dziecka;
 • pełnoletnia osoba ucząca się, która nie może pozostać na utrzymaniu rodziców ze względu na ich śmierć lub w związku z sądowym ustaleniem alimentów z ich strony.

 

Komu nie przysługuje zasiłek rodzinny

Oprócz niespełniania kryterium dochodowego istnieje jeszcze szereg powodów, dla których nie zostanie nam przyznany zasiłek. Nie otrzymamy go, kiedy:

 • nasze dziecko weźmie ślub;
 • dziecko przebywa w instytucji, która zapewnia mu całodobowe utrzymanie;
 • dziecko jest w pieczy zastępczej;
 • pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się pobiera zasiłek na swoje dziecko;
 • samotnie wychowujemy dziecko i nie zostały nam zasądzone alimenty na dziecko od drugiego rodzica. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy:
   – jedno lub oboje rodziców nie żyją;
   – ojciec jest nieznany;
   – powództwo o alimenty zostało oddalone;
   – tylko jedno z rodziców jest zobowiązane przez sąd do ponoszenia kosztów utrzymania dziecka;
   – dziecko pozostaje pod opieką naprzemienną obojga rodziców w porównywalnych i powtarzających się okresach;
   – przysługuje nam zasiłek rodzinny za granicą (chyba że przepisy kraju stanowią inaczej).

Jak obliczyć dochód do zasiłku rodzinnego

Kiedy uzyskujemy przychody, które są opodatkowane według zasad ogólnych, podczas obliczania dochodu na jednego członka rodziny pod uwagę powinniśmy brać kwotę, która nie zawiera kosztów uzyskania przychodu, podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Liczy się suma wszystkich dochodów w rodzinie, którą potem podzielimy przez liczbę miesięcy i jej członków.

Ile wynosi zasiłek rodzinny i dodatki 2018

Każda rodzina, która spełnia powyższe warunki, może otrzymać zasiłek rodzinny w wysokości:

 • 95 zł miesięcznie – na dziecko w wieku do 5 lat;
 • 124 zł miesięcznie – na dziecko od 5 do 18 lat;
 • 135 zł miesięcznie – na dziecko od 18 do 24 lat, jeśli kontynuuje naukę lub ma orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Pamiętajmy, że zasiłek rodzinny jest zwolniony z podatku dochodowego. Jeśli będziemy spełniać odpowiednie warunki, możemy zyskać więcej dzięki dodatkom. Obejmują one m.in. 1000 zł tzw. becikowego, dofinansowanie dla osób samotnie wychowujących dzieci lub pieniądze dla ucznia na początek roku szkolnego. Ile konkretnie możemy otrzymać z tytułu dodatków do zasiłku rodzinnego:

Dodatki do zasiłku rodzinnego infografika

 

Jak wypełnić, gdzie i kiedy złożyć wniosek o zasiłek rodzinny? Przewodnik krok po kroku

Do uzyskania zasiłku rodzinnego potrzebne jest wypełnienie i złożenie wniosku oraz odpowiednich oświadczeń. Jak to zrobić krok po kroku?

  1. W polu na samej górze arkusza wpisujemy nazwę i adres organu, który w naszym miejscu zamieszkania zajmuje się prowadzeniem postępowania w sprawie przyznawania zasiłków rodzinnych;
  2. Zapisujemy, jakich lat dotyczy wniosek (np. 2018/2019). Okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października następnego roku;
  3. W punkcie pierwszym wpisujemy swoje dane:
    – imię i nazwisko,
    – numer PESEL,
    – serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
    – datę urodzenia,
    – obywatelstwo,
    – stan cywilny,
    – adres miejsca zamieszkania,
  4. W punkcie drugim wpisujemy dane dzieci, na które wnioskujemy o przyznanie zasiłku i dodatków;
  5. Zaznaczamy i wypełniamy pola związane z dodatkami do zasiłku;
  6. Punkt trzeci to dane wszystkich członków rodziny (nasze, dzieci, małżonka lub drugiego rodzica);
  7. W punkcie czwartym powinniśmy zaznaczyć organ, do którego wpłacamy składki na ubezpieczenie zdrowotne;
  8. Dane na temat dochodów członków rodziny powinny być umieszczone w punkcie 5. Znajduje się w nim również pole dotyczące alimentów, które płaci się na rzecz osób spoza rodziny, oraz zaświadczenie o utracie dochodów;
  9. Jeśli wnioskujemy o dodatki, powinniśmy następnie wypełnić cześć II oświadczenia,
  10. Wniosek kończy się częścią III z pouczeniem i oświadczeniem. Przeczytajmy je, a na końcu potwierdźmy, że się z nim zapoznaliśmy oraz zaznaczmy właściwe pola, dotyczące przebywania za granicą;
  11. Złóżmy podpis z datą i miejscowością;
  12. Jeśli jesteśmy osobą pełnoletnią, uczącą się, która wnioskuje w swoim imieniu, wypełnijmy dodatkowe oświadczenie;
  13. Określmy, w jaki sposób ma być wypłacane świadczenie;
  14. Jeśli my lub członek naszej rodziny mamy dochody niepodlegające opodatkowaniu (np. alimenty, stypendia, ulgi prorodzinne), powinniśmy wypełnić dodatkowe oświadczenie.

Wypełniony wniosek można złożyć do urzędu gminy lub miasta w miejscu zamieszkania. Często weryfikacją zajmują się także ośrodki pomocy społecznej lub powiatowe centra rodziny. Dokument w formie papierowej można składać od 1 sierpnia, a elektroniczny od 1 lipca. Jeśli zdążymy, pieniądze zostaną wypłacone już w listopadzie tego samego roku.

 

Dokumenty do zasiłku rodzinnego

Dla potwierdzenia, że spełniamy wszystkie kryteria, powinniśmy przedstawić dodatkowe dokumenty:

   • kiedy dziecko jest pełnoletnie, ale nadal się uczy, potrzebne będzie oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej;
   • aby zweryfikować, czy mieścimy się w kryterium dochodowym, musimy załączyć oświadczenie o wysokości dochodu rodziny (również dotyczące dochodów nieopodatkowanych);
   • osoby samotnie wychowujące dziecko powinny przekazać też ewentualny akt zgonu rodzica, odpis orzeczenia sądu w sprawie alimentów (lub prawomocne orzeczenie sądu oddalające powództwo o alimenty), prawomocne orzeczenie sądu w sprawie rozwodu lub separacji. Kiedy ojciec jest nieznany, przedstawmy odpis zupełny aktu urodzenia dziecka;
   • kiedy sąd ustanowił, że tylko my ponosimy całkowite koszty utrzymania dziecka, przedstawmy odpis prawomocnego orzeczenia;
   • Jeśli sąd ustalił opiekę naprzemienną (w porównywalnych i powtarzalnych okresach), również dołączmy odpis orzeczenia;
   • odpis prawomocnego postanowienia sądu będzie potrzebny także wtedy, kiedy orzeknie on przysposobienie lub ustali opiekuna prawnego dziecka;
   • cudzoziemcy muszą przedstawić kartę pobytu oraz decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt stały lub inny dokument, który uprawnia do pobytu na terytorium Polski i podjęcia tutaj pracy. Konieczne są również dokumenty, które potwierdzają status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

Źródła:

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania-/

20.11.2018