Zaplo Logo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

ZAPLO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Kredytodawca:

ZAPLO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
nr KRS: 0000483782, NIP: 521-366-08-75,
REGON: 146952871

Adres (siedziba):

ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa

Numer telefonu:

221 333 888

Adres poczty elektronicznej:

kontakt@zaplo.pl

Numer faksu:

 

Adres strony internetowej:

www.zaplo.pl

Pośrednik kredytowy:*

Intersale Services Limited z siedzibą na Gibraltarze, wpisana do Rejestru Spółek (Registrar of Companies) prowadzonego przez Companies House Gibraltar pod numerem 110426

Adres:

Suite 3 Second Floor Icom House, 1/5 Irish Town, Gibraltar

Numer telefonu:

 

Adres poczty elektronicznej:

Numer faksu:

 

Adres strony internetowej:

   

  2. Opis głównych cech kredytu

Rodzaj kredytu

Pożyczka gotówkowa

Całkowita kwota kredytu
Suma wszystkich środków pieniężnych, które zostaną Panu/Pani udostępnione

7500.00 

Terminy i sposób wypłaty kredytu
W jaki sposób i w jakim terminie otrzyma Pan/Pani środki pieniężne

Po wydaniu pozytywnej decyzji przez Pożyczkodawcę o udzieleniu Pożyczki, Pożyczkodawca bezzwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 72 godziny, przekazuje przelewem bankowym kwotę Pożyczki na Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy.

Czas obowiązywania umowy

Umowa zawarta jest na czas określony do dnia całkowitej spłaty Pożyczki wraz ze wszystkimi należnymi na podstawie Umowy odsetkami, opłatami i prowizjami.

Zasady i terminy spłaty kredytu

W przypadku udzielenia Pożyczki, będzie Pan/i zobowiązany/a do zwrotu Pożyczki wraz z odsetkami, wszelkimi opłatami i prowizjami w łącznej kwocie 13578.05 zł  w Terminie Spłaty Pożyczki tj. do dnia 28.11.2018 r. Każda kwota zapłacona przez Pożyczkobiorcę Pożyczkodawcy będzie zaliczana kolejno na poczet:

a.    Prowizji za Przesunięcie Terminu Spłaty poszczególnych Rat Pożyczki, w przypadku, jeśli Pożyczkodawca na wniosek Pożyczkobiorcy przesunął ten Termin;

b.     Należnych Odsetek;

c.     Należnej Prowizji;

d.     Kapitału pozostałego do spłaty;

e.     Odsetek za opóźnienie.

Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta
Jest to suma wszystkich środków pieniężnych, które kredytodawca udostępnia Panu/Pani oraz wszelkie koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w związku z umową o kredyt

13578.05 zł

Kredyt wiązany lub w formie odroczonej płatności*

NIE DOTYCZY

- opis towaru lub usługi:

- cena:

Wymagane zabezpieczenia kredytu*
Zabezpieczenie jakie będzie Pan/Pani musiał/a przedstawić w związku z umową o kredyt

NIE DOTYCZY

Informacja czy umowa o kredyt przewiduje gwarancję spłaty całkowitej kwoty kredytu wypłaconej na jej podstawie*
Jeżeli zgodnie z postanowieniami umowy
o kredyt płatności dokonywane przez Pana/Panią nie są zaliczane do spłaty całkowitej kwoty kredytu, ale będą wykorzystywane do zgromadzenia kapitału przez okresy i na zasadach określonych
w umowie o kredyt lub w umowie dodatkowej, to umowa o kredyt nie przewiduje gwarancji spłaty całkowitej kwoty kredytu wypłaconej na jej podstawie

NIE DOTYCZY

  3. Koszty kredytu

Stopa oprocentowania kredytu oraz warunki jej zmiany

 

 

 

 

 

 

 

 

10 %

Roczna stopa oprocentowania Pożyczki („RSO") jest stała w okresie obowiązywania Umowy. Wysokość RSO Pożyczki ulega obniżeniu do aktualnej wysokości stopy odsetek maksymalnych w przypadku obniżenia wysokości stopy odsetek maksymalnych tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (zgodnie z art. 359 § 21 Kodeksu cywilnego) poniżej aktualnej wysokości RSO Pożyczki.
W przypadku późniejszego podwyższenia wysokości stopy odsetek maksymalnych wysokość RSO Pożyczki niezwłocznie powraca do swej pierwotnej wysokości, jednakże nie więcej niż do aktualnej wysokości stopy odsetek maksymalnych.  
W przypadku zmiany wysokości RSO Pożyczki wysokość poszczególnych rat spłaty Pożyczki ulegnie zmianie w związku ze zmianą kwoty odsetek płatnych w poszczególnych ratach. Kwota odsetek przypadająca do spłaty w danej racie pożyczki ulegnie automatycznemu zmniejszeniu, jeżeli wysokość stopy odsetek maksymalnych i tym samym wysokość RSO Pożyczki zostanie obniżona, lub zwiększeniu, jeżeli wysokość stopy odsetek maksymalnych i tym samym wysokość RSO Pożyczki zostanie podwyższona, w dacie, od której obowiązuje obniżona lub podwyższona wysokość stopy odsetek maksymalnych.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania
Jest to całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta wyrażony, jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu
w stosunku rocznym przedstawiona aby pomóc Panu/Pani w porównaniu oferowanych kredytów

120,1 %

Obowiązek zawarcia umowy dodatkowej
Do uzyskania kredytu konieczne jest zawarcie przez Pana/Panią umowy dodatkowej, w szczególności umowy ubezpieczenia lub innej umowy

NIE DOTYCZY

Koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w związku z umową
o kredyt
*

Prowizja w kwocie 5437.50 zł i odsetki zgodnie ze wskazaną powyżej Stopą oprocentowania kredytu

Koszty prowadzenia jednego lub kilku rachunków w celu dokonywania wpłat i wypłat środków pieniężnych*

NIE DOTYCZY

Koszty korzystania z kart kredytowych*

NIE DOTYCZY

Inne koszty, które konsument zobowiązany jest ponieść w związku z umową*

Opłata rejestracyjna (w wysokości 1 grosza lub 1 złotego – w przypadku wybrania przez Pożyczkobiorcę dostępnego na stronie Pożyczkodawcy Systemu „BlueCash”) pobierana jest przez Pożyczkodawcę jednorazowo, przy rejestracji na stronie internetowej Pożyczkodawcy. Rejestracja może być wymagana, aby otrzymać pierwszą pożyczkę i nie musi być powtarzana przy zawieraniu kolejnych umów
z Pożyczkodawcą.

Warunki, na jakich koszty związane
z umową o kredyt mogą ulegać zmianie*

Pożyczkodawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany postanowień Umowy, na skutek zmiany bądź wprowadzenia nowych powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wydania przez uprawnione organy państwowe rekomendacji lub interpretacji w sprawie sposobu stosowania tych przepisów – w zakresie, w jakim Pożyczkodawca ma obowiązek ich wprowadzenia lub stosowania w celu prawidłowego wykonania Umowy.

Opłaty notarialne*

NIE DOTYCZY

Skutek braku płatności

W przypadku braku lub opóźnienia w płatności Pożyczkodawca nalicza odsetki za opóźnienie w spłacie w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie (14% wartość na dzień 01.01.2016).

  4. Inne ważne informacje:

Odstąpienie od umowy
W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od umowy:

TAK

Spłata kredytu przed terminem określonym w umowie
Ma Pan/Pani prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie

TAK

Uprawnienie kredytodawcy do zastrzeżenia prowizji za spłatę kredytu przed terminem*

NIE DOTYCZY

Sprawdzenie w bazie danych
Jeżeli kredytodawca odmówi Panu/Pani udzielenia kredytu konsumenckiego na podstawie informacji zawartych w bazie danych kredytodawca niezwłocznie zobowiązany jest przekazać Panu/Pani bezpłatną informację o wynikach tego sprawdzenia oraz wskazać bazę danych,
w której tego sprawdzenia dokonano

Zostanie Pan/i sprawdzony/a w bazie danych:

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (w tym
w bazie pod nazwą „Konsument” prowadzonej przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. oraz bazie pod nazwą „Bankowy Rejestr” prowadzonej przez Związek Banków Polskich) lub/i Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. lub/i ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., lub/i Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. i Związek Banków Polskich System “Dokumenty Zastrzeżone”, a także w bazie prowadzonej przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie.

Prawo do otrzymania projektu umowy
o kredyt

Ma Pan/Pani prawo do otrzymania, na wniosek, bezpłatnego projektu umowy
o kredyt konsumencki, jeżeli w ocenie kredytodawcy spełnia Pan/Pani warunki do udzielenia kredytu konsumenckiego

Ma Pan/i prawo do bezpłatnego otrzymania egzemplarza projektu Umowy.

Czas obowiązywania formularza*

Niniejsza informacja zachowuje ważność od dnia otrzymania przez adresata do dnia spłaty Pożyczki zaciągniętej w ramach Umowy w Terminie Spłaty Pożyczki.

  5. Dodatkowe informacje podawane w przypadku sprzedaży usług finansowych na odległość

a) dane kredytodawcy

 

Kredytodawca:*

ZAPLO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Adres: (siedziba)

ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa

Numer telefonu:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)

221 333 888

Adres poczty elektronicznej:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)

kontakt@zaplo.pl 

Numer faksu:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)

 

Adres strony internetowej:*
(informacja ta ma charakter opcjonalny)

www.zaplo.pl

Rejestr*

Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000483782

Organ nadzoru*

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

b) dane dotyczące umowy

 

Odstąpienie od umowy*

Ma Pan/i prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Odstąpienia dokonuje się poprzez przesłanie na adres Pożyczkodawcy lub adres poczty elektronicznej oświadczenia o odstąpieniu. Pożyczkobiorca ma obowiązek zwrotu kwoty Pożyczki wraz z odsetkami umownymi na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Wysokość odsetek umownych w stosunku dziennym należnych od dnia wypłaty pożyczki do 30-ego dnia od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy wynosi: 0,027%, zaś po upływie tego terminu wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie w stosunku dziennym wynosi: 0,038%.

Wybór prawa właściwego*
Do zawartej z Panem/Panią umowy o kredyt będzie miało zastosowanie prawo:

POLSKIE

Postanowienie umowy dotyczące wyboru prawa właściwego*

W kwestiach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego. Prawem właściwym jest prawo polskie.

Język umowy*

W okresie obowiązywania Umowy zamierzamy się
z Panem/Panią porozumiewać w języku polskim.

c) dane dotyczące odwołań

 

Pozasądowe rozstrzyganie sporów

Ma Pan/i prawo złożyć reklamacje w sprawach dotyczących świadczonej Przez Pożyczkodawcę Usługi, zgodnie z Rozdziałem IX Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną dostępnym na Stronie Internetowej www.zaplo.pl
Pożyczkodawca może skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym do rozstrzygania sporu wynikającego z Umowy jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego www.rf.gov.pl.
Istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.

* Kredytodawca lub pośrednik kredytowy wypełnia odpowiednie pole, w przypadku, gdy informacja dotyczy danego kredytu, lub wskazuje, że dana informacja tego rodzaju kredytu nie dotyczy.