Zaplo Logo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

ZAPLO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Kredytodawca:

ZAPLO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
nr KRS: 0000483782, NIP: 521-366-08-75,
REGON: 146952871

Adres (siedziba):

ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa

Numer telefonu:

221 333 888

Adres poczty elektronicznej:

kontakt@zaplo.pl

Numer faksu:

 

Adres strony internetowej:

www.zaplo.pl

Pośrednik kredytowy:*

Intersale Services Limited z siedzibą na Gibraltarze, wpisana do Rejestru Spółek (Registrar of Companies) prowadzonego przez Companies House Gibraltar pod numerem 110426

Adres:

Suite 3 Second Floor Icom House, 1/5 Irish Town, Gibraltar

Numer telefonu:

 

Adres poczty elektronicznej:

Numer faksu:

 

Adres strony internetowej:

   

  2. Opis głównych cech kredytu

Rodzaj kredytu

Pożyczka gotówkowa

Całkowita kwota kredytu
Suma wszystkich środków pieniężnych, które zostaną Panu/Pani udostępnione

7500.00 

Terminy i sposób wypłaty kredytu
W jaki sposób i w jakim terminie otrzyma Pan/Pani środki pieniężne

Wypłata środków pieniężnych następuje bezzwłocznie,
w terminie nie dłuższym niż 7 dni od wydania pozytywnej decyzji o udzieleniu Pożyczki, w formie przelewu bankowego na Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy.

Czas obowiązywania umowy

Umowa zawarta jest na czas określony do dnia całkowitej spłaty Pożyczki wraz ze wszystkimi należnymi na podstawie Umowy odsetkami, opłatami i prowizjami.

Zasady i terminy spłaty kredytu

W przypadku udzielenia Pożyczki, będzie Pan/i zobowiązany/a do zwrotu Pożyczki wraz z odsetkami, wszelkimi opłatami i prowizjami w łącznej kwocie 13578.05 zł  w Terminie Spłaty Pożyczki tj. do dnia 23.10.2018 r. Każda kwota zapłacona przez Pożyczkobiorcę Pożyczkodawcy będzie zaliczana kolejno na poczet:

a.    Prowizji za Przesunięcie Terminu Spłaty poszczególnych Rat Pożyczki, w przypadku, jeśli Pożyczkodawca na wniosek Pożyczkobiorcy przesunął ten Termin;

b.     Należnych Odsetek;

c.     Należnej Prowizji;

d.     Kapitału pozostałego do spłaty;

e.     Odsetek za opóźnienie.

Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta
Jest to suma wszystkich środków pieniężnych, które kredytodawca udostępnia Panu/Pani oraz wszelkie koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w związku z umową o kredyt

13578.05 zł

Kredyt wiązany lub w formie odroczonej płatności*

NIE DOTYCZY

- opis towaru lub usługi:

- cena:

Wymagane zabezpieczenia kredytu*
Zabezpieczenie jakie będzie Pan/Pani musiał/a przedstawić w związku z umową o kredyt

NIE DOTYCZY

Informacja czy umowa o kredyt przewiduje gwarancję spłaty całkowitej kwoty kredytu wypłaconej na jej podstawie*
Jeżeli zgodnie z postanowieniami umowy
o kredyt płatności dokonywane przez Pana/Panią nie są zaliczane do spłaty całkowitej kwoty kredytu, ale będą wykorzystywane do zgromadzenia kapitału przez okresy i na zasadach określonych
w umowie o kredyt lub w umowie dodatkowej, to umowa o kredyt nie przewiduje gwarancji spłaty całkowitej kwoty kredytu wypłaconej na jej podstawie

NIE DOTYCZY

  3. Koszty kredytu

Stopa oprocentowania kredytu oraz warunki jej zmiany

 

 

 

 

 

 

 

 

10 %

Roczna stopa oprocentowania Pożyczki („RSO") jest stała w okresie obowiązywania Umowy. Wysokość RSO Pożyczki ulega obniżeniu do aktualnej wysokości stopy odsetek maksymalnych w przypadku obniżenia wysokości stopy odsetek maksymalnych tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (zgodnie z art. 359 § 21 Kodeksu cywilnego) poniżej aktualnej wysokości RSO Pożyczki.
W przypadku późniejszego podwyższenia wysokości stopy odsetek maksymalnych wysokość RSO Pożyczki niezwłocznie powraca do swej pierwotnej wysokości, jednakże nie więcej niż do aktualnej wysokości stopy odsetek maksymalnych.  
W przypadku zmiany wysokości RSO Pożyczki wysokość poszczególnych rat spłaty Pożyczki ulegnie zmianie w związku ze zmianą kwoty odsetek płatnych w poszczególnych ratach. Kwota odsetek przypadająca do spłaty w danej racie pożyczki ulegnie automatycznemu zmniejszeniu, jeżeli wysokość stopy odsetek maksymalnych i tym samym wysokość RSO Pożyczki zostanie obniżona, lub zwiększeniu, jeżeli wysokość stopy odsetek maksymalnych i tym samym wysokość RSO Pożyczki zostanie podwyższona, w dacie, od której obowiązuje obniżona lub podwyższona wysokość stopy odsetek maksymalnych.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania
Jest to całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta wyrażony, jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu
w stosunku rocznym przedstawiona aby pomóc Panu/Pani w porównaniu oferowanych kredytów

120,1 %

Obowiązek zawarcia umowy dodatkowej
Do uzyskania kredytu konieczne jest zawarcie przez Pana/Panią umowy dodatkowej, w szczególności umowy ubezpieczenia lub innej umowy

NIE DOTYCZY

Koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w związku z umową
o kredyt
*

Prowizja w kwocie 5437.50 zł i odsetki zgodnie ze wskazaną powyżej Stopą oprocentowania kredytu

Koszty prowadzenia jednego lub kilku rachunków w celu dokonywania wpłat i wypłat środków pieniężnych*

NIE DOTYCZY

Koszty korzystania z kart kredytowych*

NIE DOTYCZY

Inne koszty, które konsument zobowiązany jest ponieść w związku z umową*

Opłata rejestracyjna (w wysokości 1 grosza lub 1 złotego – w przypadku wybrania przez Pożyczkobiorcę dostępnego na stronie Pożyczkodawcy Systemu „BlueCash”) pobierana jest przez Pożyczkodawcę jednorazowo, przy rejestracji na stronie internetowej Pożyczkodawcy. Rejestracja może być wymagana, aby otrzymać pierwszą pożyczkę i nie musi być powtarzana przy zawieraniu kolejnych umów
z Pożyczkodawcą.

Warunki, na jakich koszty związane
z umową o kredyt mogą ulegać zmianie*

Pożyczkodawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany postanowień Umowy, na skutek zmiany bądź wprowadzenia nowych powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wydania przez uprawnione organy państwowe rekomendacji lub interpretacji w sprawie sposobu stosowania tych przepisów – w zakresie, w jakim Pożyczkodawca ma obowiązek ich wprowadzenia lub stosowania w celu prawidłowego wykonania Umowy.

Opłaty notarialne*

NIE DOTYCZY

Skutek braku płatności

W przypadku braku lub opóźnienia w płatności Pożyczkodawca nalicza odsetki za opóźnienie w spłacie w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie (14% wartość na dzień 01.01.2016).

  4. Inne ważne informacje:

Odstąpienie od umowy
W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od umowy:

TAK

Spłata kredytu przed terminem określonym w umowie
Ma Pan/Pani prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie

TAK

Uprawnienie kredytodawcy do zastrzeżenia prowizji za spłatę kredytu przed terminem*

NIE DOTYCZY

Sprawdzenie w bazie danych
Jeżeli kredytodawca odmówi Panu/Pani udzielenia kredytu konsumenckiego na podstawie informacji zawartych w bazie danych kredytodawca niezwłocznie zobowiązany jest przekazać Panu/Pani bezpłatną informację o wynikach tego sprawdzenia oraz wskazać bazę danych,
w której tego sprawdzenia dokonano

Zostanie Pan/i sprawdzony/a w bazie danych:

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (w tym
w bazie pod nazwą „Konsument” prowadzonej przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. oraz bazie pod nazwą „Bankowy Rejestr” prowadzonej przez Związek Banków Polskich) lub/i Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. lub/i ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., lub/i Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. i Związek Banków Polskich System “Dokumenty Zastrzeżone”, a także w bazie prowadzonej przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie.

Prawo do otrzymania projektu umowy
o kredyt

Ma Pan/Pani prawo do otrzymania, na wniosek, bezpłatnego projektu umowy
o kredyt konsumencki, jeżeli w ocenie kredytodawcy spełnia Pan/Pani warunki do udzielenia kredytu konsumenckiego

Ma Pan/i prawo do bezpłatnego otrzymania egzemplarza projektu Umowy.

Czas obowiązywania formularza*

Niniejsza informacja zachowuje ważność od dnia otrzymania przez adresata do dnia spłaty Pożyczki zaciągniętej w ramach Umowy w Terminie Spłaty Pożyczki.

  5. Dodatkowe informacje podawane w przypadku sprzedaży usług finansowych na odległość

a) dane kredytodawcy

 

Kredytodawca:*

ZAPLO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Adres: (siedziba)

ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa

Numer telefonu:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)

221 333 888

Adres poczty elektronicznej:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)

kontakt@zaplo.pl 

Numer faksu:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)

 

Adres strony internetowej:*
(informacja ta ma charakter opcjonalny)

www.zaplo.pl

Rejestr*

Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000483782

Organ nadzoru*

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

b) dane dotyczące umowy

 

Odstąpienie od umowy*

Ma Pan/i prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Odstąpienia dokonuje się poprzez przesłanie na adres Pożyczkodawcy lub adres poczty elektronicznej oświadczenia o odstąpieniu. Pożyczkobiorca ma obowiązek zwrotu kwoty Pożyczki wraz z odsetkami umownymi na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Wysokość odsetek umownych w stosunku dziennym należnych w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy wynosi: 0,027%, zaś po upływie tego terminu wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie w stosunku dziennym wynosi: 0,038%.

Wybór prawa właściwego*
Do zawartej z Panem/Panią umowy o kredyt będzie miało zastosowanie prawo:

POLSKIE

Postanowienie umowy dotyczące wyboru prawa właściwego*

W kwestiach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego. Prawem właściwym jest prawo polskie.

Język umowy*

W okresie obowiązywania Umowy zamierzamy się
z Panem/Panią porozumiewać w języku polskim.

c) dane dotyczące odwołań

 

Pozasądowe rozstrzyganie sporów

Ma Pan/i prawo złożyć reklamacje w sprawach dotyczących świadczonej Przez Pożyczkodawcę Usługi, zgodnie z Rozdziałem IX Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną dostępnym na Stronie Internetowej www.zaplo.pl
Pożyczkodawca może skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym do rozstrzygania sporu wynikającego z Umowy jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego www.rf.gov.pl.
Istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.

* Kredytodawca lub pośrednik kredytowy wypełnia odpowiednie pole, w przypadku, gdy informacja dotyczy danego kredytu, lub wskazuje, że dana informacja tego rodzaju kredytu nie dotyczy.