Warunki ochrony danych osobowych

  1. Upoważniam ZAPLO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 16c, 02-092 Warszawa („ZAPLO”) oraz pośredników kredytowych : spółkę Intersale Services Limited z siedzibą na Gibraltarze („Intersale”) oraz GCM Global Collection sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („GCM”) – każdego z osobna, do wystąpienia i uzyskania z biur informacji gospodarczych, w rozumieniu ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (tj. z dnia 14 maja 2014 r. Dz.U. z 2014 r. poz.1015 ze zm. („Ustawa”), informacji o moich zobowiązaniach celem oceny ryzyka kredytowego dotyczącego mojej osoby.
  2. Wyrażam zgodę na przekazywanie przez ZAPLO informacji gospodarczych o wywiązywaniu się przeze mnie z wszelkich zobowiązań pieniężnych wobec otrzymującego zgodę do biur informacji gospodarczych, w rozumieniu Ustawy na zasadach i w zakresie określonym w Ustawie, w tym wnoszę o przekazanie informacji o zobowiązaniach spłaconych przeze mnie w okresie ostatnich 12 miesięcy. Jednocześnie potwierdzam, że zostałem poinformowany o możliwości odwołania upoważnienia w każdym czasie.
  3. Niniejszym udzielam spółce ZAPLO oraz pośrednikom kredytowym, spółce Intersale Services Limited oraz GCM Global Collection sp. z o.o. - każdemu z osobna, pełnomocnictwa do złożenia w moim imieniu za pośrednictwem biur informacji gospodarczych w rozumieniu Ustawy w Biurze Informacji Kredytowej S.A. oraz w Związku Banków Polskich – System Bankowy Rejestr, bezterminowego upoważnienia do przekazania i udostępnienia danych gospodarczych przetwarzanych przez te instytucje, w zakresie niezbędnym do dokonania oceny wiarygodności płatniczej i oceny ryzyka kredytowego, celem ujawnienie ich przez Biura Informacji Gospodarczych.
  4. Mam świadomość, iż akceptując treść Umowy wyrażam zgodę na:
    1. przekazywanie mi przez ZAPLO wszelkich informacji dotyczących zawartych umów oraz ich realizacji na podany przeze mnie adres e-mail oraz/lub numer telefonu (m.in. telefon, SMS, e-mail),
    2. przetwarzanie moich danych osobowych przez ZAPLO dla celów uniknięcia wykorzystania danych osobowych przez osoby nieuprawnione, w tym w szczególności w związku z ich nieuprawnionym wykorzystaniem do założenia profilu klienta na stronie internetowej Zaplo.pl lub zawarciem umowy z ZAPLO.

Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku jest Zaplo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 16c, 02-092 Warszawa. W zależności od dobrowolnie wyrażonej zgody Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane partnerom biznesowym spółki Zaplo sp. z o.o., do których należy Vivus Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 16c, 02-092 Warszawa. Informujemy, że podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.