Zgoda marketingowa na udostępnianie danych

Wyrażam zgodę na udostępnianie przez Soonly Finance sp. z o.o. moich danych osobowych przetwarzanych na Profilu Klienta partnerom biznesowym Soonly Finance sp. z o.o., i w związku z tym przetwarzanie przez partnerów Zaplo tych danych, w celu przesyłania dopasowanych do moich potrzeb informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez partnerów biznesowych Zaplo, zarówno w wiadomościach e-mail, w wiadomościach SMS, podczas rozmów telefonicznych, jak i w sieci Internet przy użyciu np. telefonu, tabletu lub komputera oraz automatycznych systemów wywołujących (bez udziału człowieka). Mam świadomość, że mogę wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie, oraz że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Obowiązek informacyjny
Informujemy, że wyrażana przez Ciebie zgoda ma charakter dobrowolny. O zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach dowiesz się z Polityki Prywatności.

Polityka prywatności Zaplo.pl

DLACZEGO MOJE DANE OSOBOWE SĄ GROMADZONE?

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe, aby świadczyć nasze usługi, podnosić jakośćświadczonych usług i oferowanych produktów, wysyłać powiadomienia, ofertyi materiały promocyjne, chronić nasze prawa i interesy oraz prawa i interesy osóbtrzecich, a także przestrzegać powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Więcejinformacji znajdziesz w pkt 1 poniżej.

W JAKI SPOSÓB GROMADZONE SĄ MOJE DANE OSOBOWE?

Gromadzimy Twoje dane osobowe w momencie, gdy dostarczasz je nam bezpośrednio, korzystasz z naszych produktów, usług lub strony internetowej, komunikujesz się nastronie internetowej za pośrednictwem automatycznego, wirtualnego asystenta, tj.ChatBota, korzystasz z plików cookies lub podobnej technologii, a także w momencie, gdyotrzymujemy dane osobowe od osób trzecich. Więcej informacji znajdziesz w pkt 2poniżej.

JAKIE DANE NA MÓJ TEMAT SĄ GROMADZONE?

Zbieramy takie dane osobowe jak Twoje imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dataurodzenia, płeć, adres, adres e-mail, numer telefonu, dane dotyczące zatrudnienia, adresIP, numer identyfikacyjny urządzenia, informacje dotyczące lokalizacji, finansówi płatności, w tym dane dotyczące Twoich zobowiązań. Więcej informacji znajdzieszw pkt 3 poniżej.

CZY MOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZEKAZYWANE INNYM PODMIOTOM?

Przesyłamy Twoje dane do innych podmiotów w związku ze świadczeniem dla Ciebieusług, gdy jest to konieczne dla tworzenia nowych usług, podczas procesuprzeprowadzania oceny ryzyka kredytowego i oceny Twojej zdolności kredytowej,w procesie windykacji należności, kiedy sprzedajemy całość lub część przysługującejnam wierzytelności, a także w celu przestrzegania obowiązujących przepisów prawa.Więcej informacji znajdziesz w pkt 4 poniżej.

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ MI PRAWA ODNOŚNIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Masz prawo: (i) zażądać dostępu do swoich danych osobowych oraz poprawienia i usunięcia Twoich danych osobowych, które nie są już dłużej potrzebne do przetwarzania; (ii) zażądać ograniczenia przetwarzania lub wnieść sprzeciw odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych; oraz (iii) zażądać przesłania kopii Twoich danych osobowych w formie elektronicznej na Twój adres lub na adres wskazanego przez Ciebie podmiotu. Masz także prawo złożyć skargę dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych w lokalnym organie ds. ochrony danych osobowych. Możesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych oraz zbierania i wykorzystania niektórych danych. Więcej informacji znajdziesz w pkt 5 poniżej.

CZY W MOJEJ SPRAWIE PODEJMOWANE SĄ AUTOMATYCZNEDECYZJE?
W niektórych naszych procesach stosujemy zautomatyzowane podejmowanie decyzji, ponieważ:

 • zapewnia większą spójność lub rzetelność w procesie podejmowania decyzji(np. pomaga zmniejszyć ryzyko ludzkiego błędu lub dyskryminacji); zmniejsza to ryzyko niespłacenia pożyczki przez klientów;
 • umożliwia podejmowanie decyzji w krótszym okresie czasu niż w przypadku procesu decyzyjnego przeprowadzanego przez człowieka oraz zwiększa efektywność procesu.

Więcej informacji znajdziesz w pkt 6 poniżej.

CZY NAGRYWANE SĄ MOJE ROZMOWY ORAZ DLACZEGO?

Nagrywamy wszystkie rozmowy przychodzące i wychodzące dla celów dowodowych oraz w celu zapewnienia właściwej obsługi klienta oraz windykacji. Więcej informacji znajdziesz w pkt 7 poniżej.

Nasza polityka prywatności

Vivus Finance sp. z o.o. będąca administratorem Twoich danych osobowych należy dogrupy kapitałowej 4finance. W 4finance szanujemy Twoją prywatność i zapewniamyochronę Twoich danych osobowych oraz przetwarzanie Twoich danych osobowychzgodnie z prawem. Ochrona i zapewnienie bezpieczeństwa Twoich danych osobowychjest jednym z naszych najważniejszych celów.

Nasza Polityka prywatności wyjaśnia kwestie związane z wykorzystywaniem Twoichdanych osobowych, które możemy o Tobie zbierać. Polityka Prywatności zawieraszczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych, aby umożliwić Cizrozumienie co się dzieje kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, korzystasz znaszych aplikacji, składasz wniosek o pożyczkę, zarówno w sytuacji gdy masz aktywnąumowę jak i po jej wygaśnięciu.

Zamieszczamy również informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych nanaszych stronach internetowych oraz w aplikacjach, w miejscach gdzie wydaje się tozasadne, w formie krótkich opisów lub odrębnych informacji dotyczących określonychfunkcjonalności (np. o preferencjach marketingowych), prosimy zapoznaj się z tymiinformacjami jako uzupełniającymi Politykę Prywatności. Niniejsza Polityka prywatnościjest aktualizowana. Dlatego też powinna być okresowo poddawana przeglądom. Jeżeliokaże się to potrzebne, możemy wprowadzić zmiany do niniejszej Polityki prywatności,dlatego zachęcamy do cyklicznego odwiedzania sekcji Polityka prywatności na naszejstronie internetowej. Poprzednie wersje Polityki prywatności można znaleźć w naszymarchiwum Vivus.pl lub archiwum Zaplo.pl.

Vivus Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-092) przy ul. Żwirki i Wigury 16c, telefon 660 600 700.NIP: 525-253-13-20, REGON: 146101268. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego RejestruSądowego, KRS 0000418977. Kapitał zakładowy w wysokości 40 019 000 zł.

1. DLACZEGO MOJE DANE OSOBOWE SĄ GROMADZONE IPRZETWARZANE?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe przede wszystkim w celu świadczenia usług(zgodnie z Twoją umową pożyczki i regulaminem świadczenia usług drogąelektroniczną) oraz rozpatrzenia Twojego wniosku o pożyczkę (w tym ustalenia Twojejtożsamości, dokonania oceny zdolności kredytowej oraz ryzyka kredytowego) przedzawarciem umowy pożyczki.

Przetwarzamy również Twoje dane osobowe, gdy:

• jest to niezbędne w celu przestrzegania naszych obowiązków prawnych,na przykład:

o udzielenia wyjaśnień i odpowiedzi kierowanych przez rzecznika prawkonsumentów, UOKiK, rzecznika finansowego, KNF lub organu ds. ochronydanych osobowych,

o wykonywanie, utrzymywanie, aktualizowanie i ewidencjonowanie danychklienta, kontrole tożsamości i ryzyka, monitorowanie i raportowanietransakcji zgodnie z zasadami przeciwdziałania praniu pieniędzy ifinansowaniu terroryzmu;

o zapewnienie odpowiedniej komunikacji, w tym związanej z odzyskiwaniemzaległych płatności;

o prowadzenie odpowiednich rozliczeń księgowych dotyczących transakcjiwypłaty kredytu i przyjmowania spłat;

o innych właściwych obowiązków regulacyjnych, na przykład obowiązków,które są konieczne do identyfikowania i zapobiegania wszelkim nadużyciomfinansowym, praniu brudnych pieniędzy, finansowaniu działalnościterrorystycznej i innej działalności przestępczej);

• jest to niezbędne w celu wspierania naszych prawnie uzasadnionych interesów(w ograniczonym zakresie również uzasadnionych interesów podmiotówtrzecich), w tym w związku z:
o administrowaniem Twoją umową pożyczki oraz jej spłatą jak również

utrzymywaniem Twoich danych osobowych w naszych systemach, w których

przetwarzamy dane,
o zabezpieczeniem naszych praw, np. w celu odzyskiwania wszelkich środków

nam należnych, przesyłania wezwań do zapłaty oraz prowadzenia czynnościwindykacyjnych, przechowywania informacji, które mogą zostaćwykorzystane jako dowody w przypadku wystąpienia sporów,

o kontaktowaniem się z Tobą i informowaniem o wszelkich zmianach wproduktach lub usługach,

o doskonaleniem naszych produktów i usług poprzez identyfikację potrzebklientów i rozwijanie nowych rozwiązań,

o testowaniem, aktualizacją i wdrażaniem nowych technologii dotyczącychidentyfikacji, oceny ryzyka i zdolności kredytowej, zapobieganiem

Vivus Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-092) przy ul. Żwirki i Wigury 16c, telefon 660 600 700.NIP: 525-253-13-20, REGON: 146101268. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego RejestruSądowego, KRS 0000418977. Kapitał zakładowy w wysokości 40 019 000 zł.

nadużyciom finansowym, zapobieganiem wykorzystywania w naszymserwisie niedozwolonego oprogramowania, przeciwdziałaniem praniubrudnych pieniędzy i finansowaniu działalności terrorystycznej

o zapobieganiem i wykrywaniem przestępstw, w tym wyłudzeń,
o zapewnieniem przeprowadzenia należytej oceny zdolności kredytowej, wcelach statystycznych i badań rynkowych oraz w celu mierzenia lubzrozumienia skuteczności działań reklamowych skierowanych do Ciebie i

innych osób,
o realizacją i usprawnianiem działań w zakresie marketingu bezpośredniego;o przygotowaniem oraz realizacją sprzedaży wierzytelności lub zbyciem i

reorganizacją spółki;
o komunikowaniem się z Tobą za pomocą narzędzia ChatBot, w tym

udzieleniem informacji i pomocy poprzez bazę gotowych odpowiedzi,
o administrowaniem i doskonaleniem naszych stron internetowych oraz ich

zabezpieczeniem,
o analizą i usprawnianiem procesu korzystania ze stron, aby zapewnić, że treść

tych stron jest prezentowana na Twoim komputerze w najbardziej efektywny

sposób,
• Mamy Twoją zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną materiałów dotyczących

marketingu bezpośredniego. Możesz wycofać swoją zgodę dotyczącą marketingubezpośredniego w dowolnym czasie.

W niektórych przypadkach, będziemy przetwarzać dane osobowe dotycząceodpowiednich wyroków skazujących i przestępstw w zakresie dozwolonym przezszczegółowe krajowe przepisy prawa lub szczegółowe przepisy prawa Unii Europejskiejlub jeżeli jest to niezbędne w toczących się postępowaniach karnych.

Podanie przez Ciebie danych jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy pożyczkioraz niezbędne dla wykonania ustawowego obowiązku oceny zdolności kredytowej orazidentyfikacji klienta. W przypadku, gdy nie zgodzisz się na podanie tych danych, niebędziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy oraz dostarczać naszych produktów i usługponieważ nie będziemy w stanie ustalić Twojej tożsamości oraz dokonać oceny zdolnościkredytowej, do czego jesteśmy zobowiązani ustawowo.

W niektórych przypadkach, będziemy przetwarzać szczególne kategorie danychosobowych (np. dane dotyczące Twojego stanu zdrowia) – pamiętaj, że podając nam jerównież z własnej inicjatywy wyrażasz dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez nastych informacji.

2. W JAKI SPOSÓB GROMADZONE SĄ MOJE DANE OSOBOWE?

Zbieramy informacje na trzy sposoby:

1. kiedy dostarczasz nam informacje, na przykład w rozmowie bezpośredniej,wypełniając nasze wnioski (w tym u naszych partnerów i agentów), na naszychstronach internetowych, za pomocą mediów społecznościowych, listownie,

Vivus Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-092) przy ul. Żwirki i Wigury 16c, telefon 660 600 700.NIP: 525-253-13-20, REGON: 146101268. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego RejestruSądowego, KRS 0000418977. Kapitał zakładowy w wysokości 40 019 000 zł.

wysyłając e-maile, telefonicznie, za pośrednictwem ChatBota, za pomocą „czatu na

żywo” lub jakichkolwiek innych środków lub usług,

 1. automatycznie, kiedy korzystasz z naszej strony internetowej, aplikacji lub
 2. produktów, oraz
 3. kiedy dane są nam przekazywane poprzez osoby trzecie, na przykład rejestry
 4. kredytowe, organy państwowe, nasze inne spółki z grupy kapitałowej lubpartnerów lub pozyskiwane przez nas z publicznie dostępnych źródeł.

W dużej mierze zbieranie danych w sposób automatyczny odbywa się poprzez plikicookie, śledzenie sygnałów nawigacyjnych i z wykorzystaniem podobnych technologii.Jednak nie we wszystkich ww. przypadkach zebrane informacje umożliwiająidentyfikację konkretnej osoby. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą Politykąplików cookie tutaj.

3. JAKIE DANE NA MÓJ TEMAT SĄ GROMADZONE?

W zależności od celów zbieramy i wykorzystujemy różne dane osobowe. W tej sekcjiopisano najbardziej typowe przykłady. Pamiętaj proszę, że nie wszystkie wymienioneinformacje są zawsze gromadzone, a poniższe wyliczenie nie jest wyczerpujące.

Informacje, które nam przekazujesz

Zbieramy wszelkie informacje, które nam przekazujesz:

 • Kiedy rejestrujesz się na naszej stronie internetowej, korzystasz z niej lubz aplikacji mobilnych, wypełniasz wszelkie formularze lub składasz wnioskio produkty kredytowe lub wszelkie inne produkty lub usługi na naszej stronieinternetowej, u naszych pracowników lub partnerów lub w jakikolwiek innysposób udostępniony przez nas.
 • Kiedy zgłaszasz problem lub komunikujesz się z nami odnośnie naszychproduktów lub usług.
 • Kiedy uczestniczysz w grupach dyskusyjnych, wpisujesz komentarze na naszymblogu lub używasz innych mediów społecznościowych na naszej stronieinternetowej, kiedy uczestniczysz w promocjach lub badaniach ankietowych,innych działaniach prowadzonych za pomocą naszych stron internetowych lubmediów społecznościowych.
 • Kiedy przystępujesz w jakikolwiek sposób do konkursu, promocji lub badaniaankietowego, w tym u naszych partnerów oraz w mediach społecznościowych.
 • Kiedy korzystasz z ChatBota w naszym serwisie, w tym udostępniasz dane i
 • podajesz informacje w wiadomościach przesyłanych nam za pośrednictwem
 • ChatBota.
 • Jeżeli, z jakiegokolwiek innego powodu, komunikujesz się z nami za pomocą
 • ww. metod.
 • Vivus Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-092) przy ul. Żwirki i Wigury 16c, telefon 660 600 700.NIP: 525-253-13-20, REGON: 146101268. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego RejestruSądowego, KRS 0000418977. Kapitał zakładowy w wysokości 40 019 000 zł.

Informacje, które nam przekazujesz obejmują:

 • Dane identyfikacyjne: Twoje imię i nazwisko, numer identyfikacyjny lub numerewidencyjny, datę urodzenia, płeć, liczbę nieletnich dzieci, Twoje zdjęcie lubwizerunek, dane z Twojego dokumentu tożsamości, podpis,
 • Dane kontaktowe: adres zamieszkania, zameldowania lub korespondencyjny,adres e-mail oraz numer telefonu, nagranie głosu (rozmowy przychodzące iwychodzące),
 • Dane dotyczące zatrudnienia: status zatrudnienia, nazwę pracodawcy, numertelefonu do pracy,
 • Dane finansowe: miesięczny dochód i wydatki, informacje finansowe i informacjedotyczące karty kredytowej, numer konta bankowego, transakcje na kontachbankowych,
 • wszelkie inne informacje, które zechcesz nam przekazać.
 • Informacje, które zbieramy o Tobie w sposób automatyczny.
 • W odniesieniu do każdej Twojej wizyty na naszej stronie internetowej lub korzystaniaz naszych aplikacji mobilnych, zbieramy w sposób automatyczny następujące informacje:

 • Informacje techniczne, w tym informacje o Twoim urządzeniu, informacjezwiązane z Twoją siecią i oprogramowaniem oraz połączeniem z Internetem,informacje dzięki którym możesz się zalogować do Twojego profilu, rodzaj iwersja przeglądarki internetowej, ustawienia strefy czasowej, rodzaje i wersjewtyczek do przeglądarki, platforma i system operacyjny, rozdzielczość ekranu,lokalizacja, kodowanie czcionek;
 • Informacje dotyczące Twoich wizyt, w tym pełny adres URL do stronyinternetowej (w tym data i godzina); produkty, które przeglądałeś lub którychszukałeś, strony odsyłające/wyjścia, pliki przeglądane na naszej stronie(np. strony HTML, grafiki, itp.), czas reakcji strony internetowej, problemyz pobieraniem, czas odwiedzin pewnych stron, informacje dotyczące interakcji nastronie (takie jak przewijanie, klikanie i ruchy kursora myszy) oraz sposobyopuszczenia strony internetowej, oznaczenie daty/godziny i/lub dane dotycząceczynności użytkownika, a także każdy numer telefonu, z którego łączono sięz naszym biurem obsługi klienta.
 • Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookie tutaj.
 • Informacje, które otrzymujemy od osób trzecich.
 • Zwracamy się z prośbą o informacje o Tobie do osób trzecich, na przykład naszych spółekz grupy kapitałowej, naszych partnerów lub biur informacji kredytowej. Robimy tozgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych oraz, kiedyjest to konieczne, uzyskujemy Twoją wcześniejszą zgodę. Otrzymujemy informacje oTobie:
 • Vivus Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-092) przy ul. Żwirki i Wigury 16c, telefon 660 600 700.NIP: 525-253-13-20, REGON: 146101268. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego RejestruSądowego, KRS 0000418977. Kapitał zakładowy w wysokości 40 019 000 zł.

• w trakcie składania przez Ciebie jakiegokolwiek wniosku o pożyczkę lub podobnyprodukt. Wówczas możemy:

o szukać informacji o Tobie, Twojej zdolności kredytowej, sytuacjifinansowej, obecnych i byłych zobowiązaniach i długach, sytuacjidotyczącej zatrudnienia w odpowiednich rejestrach (w tym w rejestrachzawierających informacje dotyczące dochodu, historii kredytowej,zadłużenia wobec osób trzecich, adresów, nieważnych dokumentówtożsamości, nadużyć finansowych, prania brudnych pieniędzyi finansowania działalności terrorystycznej oraz osób zajmującycheksponowane stanowiska polityczne), w agencjach, instytucjachfinansowych, w naszych innych spółkach z Grupy kapitałowej, u innychosób trzecich oraz w publicznie dostępnych źródłach w tym dotyczącychprowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej zawartych wCentralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej;

o otrzymywać informacje przekazane przez Ciebie pośrednikomkredytowym oraz naszym partnerom biznesowym w trakcie ubiegania sięprzez Ciebie o usługi;

o otrzymywać informacje z banków, instytucji finansowych i płatniczychdotyczące Twoich płatności na naszą rzecz.

 • od spółek z grupy kapitałowej 4finance oraz partnerów biznesowych, z którymiwspółpracujemy w zakresie konkursów, promocji lub badań ankietowych, wktórych uczestniczysz;
 • od partnerów biznesowych działających w obszarze usług technicznych,identyfikacyjnych, płatniczych i dostaw, sieci reklamowych, dostawców narzędzianalitycznych, dostawców usług wyszukiwania informacji w trakcie świadczenianam przez nich usług;
 • w jakimkolwiek innym przypadku, kiedy wyraziłeś zgodę na ujawnienie namdanych.
 • Jak długo moje dane osobowe są przechowywane?
 • Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas, gdy świadczymy na Twoją rzecz usługi,a gdy przestajesz być naszym klientem, przez okres niezbędny do zabezpieczenia naszychinteresów prawnych, w przypadku sporu z klientem lub gdy jest to wymagane przepisamiprawa. Zazwyczaj jednak przechowujemy dane osobowe nie dłużej, niż jest to niezbędne,biorąc pod uwagę cele gromadzenia danych, tj. wypełnianie zobowiązań umownychw stosunku do Ciebie, wykonanie naszych prawnie uzasadnionych interesów, lub zgodniez wymaganiami w zakresie ustawowego okresu przechowywania danych - na przykładw niektórych krajach istnieje obowiązek przechowywania danych klientów do 10 lat docelów kontroli podatkowej lub kontroli w zakresie zapobiegania praniu brudnychpieniędzy.
 • Vivus Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-092) przy ul. Żwirki i Wigury 16c, telefon 660 600 700.NIP: 525-253-13-20, REGON: 146101268. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego RejestruSądowego, KRS 0000418977. Kapitał zakładowy w wysokości 40 019 000 zł.

4. CZY MOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZEKAZYWANE INNYMPODMIOTOM?

Przekazujemy Twoje dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacjinaszych celów, zachowania zgodności z obowiązkami umownymi lub regulacjamiprawnymi.

Przekazujemy Twoje dane naszym pracownikom w zakresie niezbędnym dlawykonywania obowiązków służbowych. Przekazujemy Twoje dane również innymspółkom z grupy kapitałowej 4finance oraz wybranym osobom trzecim, które:

 • pomagają nam we wspieraniu, administrowaniu i zarządzaniu nasządziałalnością, na przykład poprzez analizę danych i opracowywanie strategii;
 • świadczą usługi w naszym imieniu polegające na identyfikacji Twojej tożsamości;
 • pomagają nam w naszej działalności gospodarczej, na przykład w zakresiehostingu i tworzenia stron internetowych, oceny ryzyka i wykrywania nadużyćfinansowych, windykacji należności oraz obsługi klienta, przeciwdziałania praniubrudnych pieniędzy i finansowaniu działalności terrorystycznej,
 • dostarczają narzędzia analityczne do wykorzystania w naszych usługach,
 • dostarczają wsparcia w działaniach marketingowych np. poprzezdostosowywanie komunikacji do poszczególnych odbiorców oraz przesyłanie
 • komunikacji marketingowej;
 • pomagają nam rozwijać i ulepszać nasze produkty i usługi, a także uczestniczą w
 • oferowaniu takich produktów i usług;
 • W dowolnym czasie, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani, możemy ujawniaćinformacje o wykorzystywaniu przez Ciebie naszych usług oraz o Twoich odwiedzinachna naszych stronach internetowych w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa,kiedy uważamy w dobrej wierze, że ujawnienie jest konieczne do ochrony naszych praw,ochrony Twojego bezpieczeństwa lub bezpieczeństwa innych osób, zapobiegania iwykrywania nadużyć finansowych lub udzielania odpowiedzi na wnioski instytucjipaństwowych jak na przykład:

 • w związku z identyfikowaniem, wykrywaniem i zapobieganiem nadużyciomfinansowym oraz ochroną przed nadużyciami finansowymi i w celu zmniejszeniaryzyka kredytowego;
 • w związku z identyfikowaniem, wykrywaniem i zapobieganiem działaniomzwiązanym z praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem działalnościterrorystycznej;
 • Możemy przekazywanie Twoje dane na rzecz dostawców podobnych usług (na przykładfirmom udzielającym kredyty konsumenckie), do biur informacji kredytowej orazpośredników kredytowych, właściwych krajowych organów i organizacjipozarządowych, a także innych osób trzecich w celu zapewnienia pełnej oceny Twojejzdolności kredytowej.
 • Vivus Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-092) przy ul. Żwirki i Wigury 16c, telefon 660 600 700.NIP: 525-253-13-20, REGON: 146101268. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego RejestruSądowego, KRS 0000418977. Kapitał zakładowy w wysokości 40 019 000 zł.

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe zewnętrznym dostawcom świadczącymusługi w zakresie przetwarzania płatności podczas realizacji polecenia zapłaty lub innejpłatności należnej na mocy zawartej z Tobą umowy pożyczki.

W przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania Twoich zobowiązań, możemyprzekazać dane dotyczące Twoich zaległych zobowiązań firmom windykacyjnym, biurominformacji kredytowej oraz firmom świadczącym usługi prawne.

Możemy przekazać Twoje dane osobowe analitykom i dostawcom usług w zakresiewyszukiwarek internetowych, którzy pomagają nam doskonalić i optymalizować Stronęinternetową i aplikacje. Takie informacje mogą być częściowo pozyskiwane iprzekazywane przez pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z nasząPolityką plików cookie tutaj.

W czasie przekazywania danych osobowych, jesteśmy zobowiązani zapewnić, żeodbiorca danych stosuje te same środki bezpieczeństwa w zakresie przechowywania iprzetwarzania danych osobowych, jak środki bezpieczeństwa stosowane przez nas.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane, przechowywane i przekazywane osobomtrzecim w sposób oraz w ilości, o których mowa w niniejszej Polityce prywatności, wodpowiednich przepisach prawa, w umowie/-ach zawartej/-ych pomiędzy Tobą a nami,oraz w zgodach udzielanych przez Ciebie.

Czy moje dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ?

Informujemy, że Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane poza EuropejskimObszarem Gospodarczym (dalej „EOG”), w tym w państwach które nie zapewniająodpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, na przykład USA. Może to dotyczyćtakich procesów, jak przetwarzanie płatności, analiza danych (w tym nadużyciafinansowe, kontrole ryzyka i wiarygodności kredytowej oraz zapewnianie kontroliniezbędnych do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu),gromadzenie danych o korzystaniu z naszych stron internetowych i usług, zapewnianiebezpieczeństwa, cele reklamowe (w tym reklama behawioralna) lub wsparcie w zakresiezapotrzebowania na usługi lub produkty.

W niektórych przypadkach korzystamy z mechanizmu Google reCAPTCHA dosprawdzania czy działania danego użytkownika nie są wywoływane przezoprogramowanie udające ludzi tzw. "roboty". W tym przypadku Twój adres IP możezostać przekazany firmie Google Inc. ze Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Dokładamy wszelkich rozsądnych starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danychosobowych zapewniając odpowiednie środki bezpieczeństwa oraz zgodnie zobowiązującymi przepisami. Możemy na przykład (i) zawrzeć z odbiorcami danychumowy powierzenia przetwarzania danych zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Vivus Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-092) przy ul. Żwirki i Wigury 16c, telefon 660 600 700.NIP: 525-253-13-20, REGON: 146101268. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego RejestruSądowego, KRS 0000418977. Kapitał zakładowy w wysokości 40 019 000 zł.

5. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ MI PRAWA ODNOŚNIE MOICH DANYCHOSOBOWYCH?

W zakresie danych, które przetwarzamy w naszych zbiorach masz następujące prawa:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych.
 • prawo do otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym,
 • powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie
 • (prawo do przenoszenia danych).
 • prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych (prawo do bycia
 • zapomnianym).
 • prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania Twoich danych osobowych
 • oraz w określonych przypadkach prawo ograniczenia przetwarzania Twoich
 • danych osobowych,
 • bezwarunkowe prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania Twoich danych
 • osobowych do celów marketingu bezpośredniego,
 • Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się w oparciu
 • o Twoją zgodę, masz prawo ją cofnąć w dowolnym czasie. Wycofanie przez Ciebiezgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsceprzed wycofaniem przez Ciebie zgody. Możesz wycofać zgodę na swoim profiluna naszej stronie internetowej lub kontaktując się z nami na adres e-mail:kontakt@vivus.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 660 600 700.
 • Masz prawo żądać poprawienia danych, w pewnym zakresie możesz dokonaćpoprawienia danych samodzielnie za pośrednictwem swojego profilu klienta wnaszym Serwisie.
 • Zawsze możesz wnieść skargę do organu nadzoru w zakresie ochrony danychosobowych - w celu otrzymania dalszych informacji na temat proszę zapoznać sięz informacjami dostępnymi tutaj dla UE.
 • W celu wykonania swoich praw możesz wykorzystać następujące formularze:
 • Prawo dostępu do danych
 • Prawo do przenoszenia danych
 • Prawo do usunięcia danych
 • W celu skorzystania z przysługujących Ci praw do żądania poprawienia danych,wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych, żądania ograniczeniaprzetwarzania danych prosimy o przesłanie odpowiedniego wniosku na adres e-mailkontakt@vivus.pl.
 • Vivus Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-092) przy ul. Żwirki i Wigury 16c, telefon 660 600 700.NIP: 525-253-13-20, REGON: 146101268. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego RejestruSądowego, KRS 0000418977. Kapitał zakładowy w wysokości 40 019 000 zł.

Możesz również skontaktować się z nami oraz złożyć żądanie poprzez telefon lub pocztętradycyjną korzystając z danych adresowych określonych w rozdziale 9 poniżej.

Zależnie od konkretnych okoliczności związanych z czynnością w zakresie przetwarzaniamogą mieć zastosowanie pewne warunki lub ograniczenia. Możemy podlegać pewnymobowiązkom prawnym lub innym okolicznościom, które nie pozwalają nam nanatychmiastowe usunięcie Twoich danych.

6. CZY PODLEGAM PROFILOWANIU ORAZ CZY PODEJMOWANE SĄAUTOMATYCZNE DECYZJE?

Podejmowanie decyzji w sposób wyłącznie zautomatyzowany to możliwośćpodejmowania decyzji z wykorzystaniem środków technologicznych bez zaangażowaniaczłowieka. Wykorzystujemy zautomatyzowane podejmowanie decyzji, ponieważ:

 • zapewnia większą spójność oraz rzetelność w procesie podejmowania decyzji(np. pomaga zmniejszyć ryzyko ludzkiego błędu lub dyskryminacji). 

 • zmniejsza ryzyko niewywiązywania się z obowiązków przez klientów.
 • umożliwia podejmowanie decyzji w krótszym okresie czasu niż w przypadkuprocesu decyzyjnego przeprowadzanego przez człowieka oraz zwiększa
 • efektywność procesu.
 • Korzystamy z profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji na podstawieTwojego wniosku o zawarcie umowy pożyczki, aby odpowiednio Cię zidentyfikować,ocenić Twoją zdolność kredytową, wykryć i zapobiegać oszustwom oraz przestrzegaćprzepisów dot. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Przyjęcielub odrzucenie wniosku jest zwykle dokonywane automatycznie i opiera się na różnychczynnikach, które bierzemy pod uwagę w procesie decyzyjnym. W rezultacie Twojaaplikacja może zostać automatycznie odrzucona. Regularnie testujemy i ulepszamy naszezasady i algorytmy, aby zapewnić uczciwość i skuteczność.
 • Korzystamy z profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji bez znaczącegowpływu na Ciebie w następujących przypadkach:
 • Kiedy przeprowadzamy sprzedaż w portfela pożyczek, w celu włączenia lubwyłączenia określonych grup umów pożyczek w oparciu o historię transakcji izwiązane z nią ryzyko kredytowe określone podczas transakcji,
 • Kiedy opracowujemy dopasowane komunikaty i kampanie dla różnychsegmentów klientów (biorąc pod uwagę ich poprzednie interakcje z nami, cechy ihistorię pożyczek), w celu zapewnienia odpowiedniej treści komunikacji w naszejobsłudze klienta i działaniach marketingowych,
 • Gdy rozwijamy, ulepszamy i prowadzimy komunikację oraz działaniawindykacyjne wobec klientów, którzy nie wypełniają swoich zobowiązań, w celuzapewnienia odpowiednich i skutecznych środków odzyskiwania należności.
 • Vivus Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-092) przy ul. Żwirki i Wigury 16c, telefon 660 600 700.NIP: 525-253-13-20, REGON: 146101268. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego RejestruSądowego, KRS 0000418977. Kapitał zakładowy w wysokości 40 019 000 zł.

Automatyczne decyzje oraz profilowanie mogą opierać się na dowolnym rodzaju danych,na przykład:

 • dane przekazane bezpośrednio przez Ciebie (np. w odpowiedziach na pytaniaankietowe). 

 • dane zaobserwowane na Twój temat (na przykład czas zalogowania do naszegosystemu).
 • dane wywnioskowane, na przykład profil osoby fizycznej, który został jużstworzony (np. wynik oceny zdolności kredytowej).
 • Informujemy, że w przypadku otrzymania decyzji wydanej w oparciuo zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie, przysługują Cinastępujące prawa:

 1. prawo do otrzymania stosownych wyjaśnień co do podstaw podjętej decyzji;
 2. prawo do uzyskania interwencji ludzkiej w celu podjęcia ponownej decyzji oraz
 3. prawo do wyrażenia własnego stanowiska.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw wystarczy, że skierujesz odpowiednieżądanie na dane wskazane w Rozdziale 9 poniżej.

Decyzje, które nie są podejmowane w pełni automatyczne to takie, które mogąobejmować działania naszych pracowników. Na przykład, przed udzieleniem pożyczkizbadamy Twoją zdolność kredytową oraz w niektórych przypadkach możemy dokonaćdodatkowej weryfikacji telefonicznej, co ma miejsce przed podjęciem decyzji w stosunkudo osoby fizycznej.

Ponadto zgodnie z naszą umową, Twoją zgodą lub odpowiednimi przepisami prawaprzekazujemy automatycznie informacje o wykonaniu Twoich zobowiązań lub zaległychpłatnościach do biur kredytowych i biur informacji gospodarczych, przy uwzględnieniuwarunków i kwot pożyczki.

7. CZY ROZMOWY SĄ NAGRYWANE?

Wszystkie nasze rozmowy wychodzące i przychodzące są nagrywane w celach:

 • zapobiegania oszustwom i innym działaniom przestępczym, ich wykrywania orazzapewniania dowodów w przypadku prowadzenia postępowańprzygotowawczych;
 • przeprowadzania i dokumentowania procedury identyfikacji zgodnie zobowiązującymi przepisami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy ifinansowaniu terroryzmu;
 • zbierania i przechowywania Twoich zgód i preferencji przekazywanychtelefonicznie, aby zapewnić odpowiednią komunikację z Tobą i zachować dowódlegalnego przetwarzania danych;
 • zapewnienia, że dostarczyliśmy Ci pełnych informacji o naszych produktach, gdyubiegasz się o pożyczkę, zgodnie z wymogami ustawowymi;
 • Vivus Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-092) przy ul. Żwirki i Wigury 16c, telefon 660 600 700.NIP: 525-253-13-20, REGON: 146101268. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego RejestruSądowego, KRS 0000418977. Kapitał zakładowy w wysokości 40 019 000 zł.

 • otrzymywania, rozpatrywania i odpowiedzi na wszelkie pytania, wnioski, skargilub spory, które mogą się pojawić;
 • kontroli jakości i doskonalenia naszych funkcji obsługi klienta i windykacji, w celuzapewnienia najwyższego poziomu obsługi klienta oraz w pełni zgodnych ietycznych praktyk windykacyjnych.
 • Nagrania rozmów są bezpiecznie przechowywane przez ograniczony czas w naszychsystemach telefonicznych i są pobierane przez nasz personel tylko wtedy, gdy jest towymagane do powyższych celów.
 • 8. JAKIE ZMIANY ZOSTAŁY OSTATNIO WPROWADZONE?
 • Możemy zmienić niniejszą Politykę prywatności w dowolnym czasie ze wskazaniem datyostatniej zmiany niniejszej Polityki prywatności. W przypadku istotnych zmian,podkreślimy wszelkie takie zmiany oraz będziemy starali się bezpośrednio zwrócić nanie Twoją uwagę, na ile to możliwe. Będziemy również przechowywać wcześniejszewersje niniejszej Polityki prywatności w naszym archiwum Vivus.pl lub archiwum Zaplo.pl.Od ostatniej wersji niniejszej Polityki prywatności wprowadziliśmy następujące zmiany:
 • Aktualizacja informacji dotyczących tego, dlaczego zbieramy Twoje daneosobowe;
 • Rozszerzenie informacji o tym jakie dane zbieramy;
 • Rozszerzenie informacji o profilowaniu i zautomatyzowanym podejmowaniu
 • decyzji;
 • Dodanie informacji o nagrywaniu rozmów;
 • Inne uzupełnienia w celu poprawy treści i jakości niniejszej Polityki.
 • W celu uzyskania dostępu do poprzednich wersji Polityki prywatności proszę kliknąćarchiwum Vivus.pl lub archiwum Zaplo.pl
 • 9. W JAKI SPOSÓB MOŻNA SIĘ Z WAMI SKONTAKTOWAĆ?
 • W przypadku jakichkolwiek pytań, wniosków lub uwag dotyczących naszej Politykiprywatności lub sposobu przetwarzania przez nas Twoich danych prosimy o kontakt:
 • poprzez e-mail na adres: kontakt@vivus.pl.
 • listownie na adres: Vivus Finance sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 16c, 02-092
 • Warszawa.
 • Telefonicznie pod numerem: 660 600 700.
 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Grupie 4finance: Data Protection
 • Officer, AS 4finance Lielirbes iela 17A-8 Riga, LV-1046
Latvia.
 • Inspektor Ochrony Danych w Vivus Finance sp. z o.o.: Agnieszka Rowińska,
 • iod@vivus.pl.
 • Vivus Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-092) przy ul. Żwirki i Wigury 16c, telefon 660 600 700.NIP: 525-253-13-20, REGON: 146101268. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego RejestruSądowego, KRS 0000418977. Kapitał zakładowy w wysokości 40 019 000 zł.

Vivus Finance sp. z o.o., adres: ul. Żwirki i Wigury 16c, 02-092 Warszawa, (dalej – „Vivus”)jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniemz niniejszej strony internetowej oraz naszych produktów i usług.

Grupa 4finance oraz nasze podmioty stowarzyszone to: 4finance Group S.A.(ustanowiona w Wielkim Księstwie Luksemburga pod numerem B 195643, adres: 6, rueGuillaume Schneider, L-2522, Luxembourg), oraz spółki pośrednio lub bezpośrednioposiadane lub kontrolowane przez nią, w tym między innymi:

 • AS "4finance", Lielirbes iela 17A-8, Riga, LV-1046, Latvia
 • SIA "4finance Media", Lielirbes iela 17A-10, Riga, LV-1046, Latvia
 • SIA “4finance IT”, Lielirbes iela 17A-10, Riga, LV-1046, Latvia oraz jej oddziały
 • zlokalizowane w Unii Europejskiej
 • 4f Sales, Inc., 18851 NE 29th Avenue, Suite 410, Miami, FL 33180, USA
 • Friendly Finance OÜ, Rotermanni 2, 10111 Tallinn, Estonia, oraz spółki pośrednio
 • lub bezpośrednio posiadane lub kontrolowane przez nią
 • TBIF Financial Services B.V., "Westerdoksdijk 423, 1013 BX Amsterdam, The
 • Netherlands, oraz spółki pośrednio lub bezpośrednio posiadane lub kontrolowaneprzez nią
 • Więcej informacji na temat grupy kapitałowej 4finance i jej spółek jest dostępnych nastronie internetowej http://www.4finance.com/.
 • 10. CZY JEST COŚ JESZCZE, O CZYM MUSZĘ WIEDZIEĆ?
 • Nasze strony internetowe i produkty mogą zawierać linki do stron osób trzecich. Stronyinternetowe osób trzecich mają swoją własną politykę prywatności. Odwiedzająclub korzystając z tych stron, podlegasz tym politykom.

Vivus Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-092) przy ul. Żwirki i Wigury 16c, telefon 660 600 700.NIP: 525-253-13-20, REGON: 146101268. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego RejestruSądowego, KRS 0000418977. Kapitał zakładowy w wysokości 40 019 000 zł.

DLACZEGO MOJE DANE OSOBOWE SĄ GROMADZONE?

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe, aby świadczyć nasze usługi, podnosić jakośćświadczonych usług i oferowanych produktów, wysyłać powiadomienia, ofertyi materiały promocyjne, chronić nasze prawa i interesy oraz prawa i interesy osóbtrzecich, a także przestrzegać powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Więcejinformacji znajdziesz w pkt 1 poniżej.

W JAKI SPOSÓB GROMADZONE SĄ MOJE DANE OSOBOWE?

Gromadzimy Twoje dane osobowe w momencie, gdy dostarczasz je nam bezpośrednio, korzystasz z naszych produktów, usług lub strony internetowej, komunikujesz się na stronie internetowej za pośrednictwem automatycznego, wirtualnego asystenta, tj. ChatBota, korzystasz z plików cookies lub podobnej technologii, a także w momencie, gdy otrzymujemy dane osobowe od osób trzecich. Więcej informacji znajdziesz w pkt 2 poniżej.

JAKIE DANE NA MÓJ TEMAT SĄ GROMADZONE?

Zbieramy takie dane osobowe jak Twoje imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, data urodzenia, płeć, adres, adres e-mail, numer telefonu, dane dotyczące zatrudnienia, adres IP, numer identyfikacyjny urządzenia, informacje dotyczące lokalizacji, finansów i płatności, w tym dane dotyczące Twoich zobowiązań. Więcej informacji znajdziesz w pkt 3  poniżej.

CZY MOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZEKAZYWANE INNYM PODMIOTOM?

Przesyłamy Twoje dane do innych podmiotów w związku ze świadczeniem dla Ciebie usług, gdy jest to konieczne dla tworzenia nowych usług, podczas procesu przeprowadzania oceny ryzyka kredytowego i oceny Twojej zdolności kredytowej, w procesie windykacji należności, kiedy sprzedajemy całość lub część przysługującej nam wierzytelności, a także w celu przestrzegania obowiązujących przepisów prawa.Więcej informacji znajdziesz w  pkt 4 poniżej.

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ MI PRAWA ODNOŚNIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Masz prawo: (i) zażądać dostępu do swoich danych osobowych oraz poprawienia i usunięcia Twoich danych osobowych, które nie są już dłużej potrzebne do przetwarzania; (ii) zażądać ograniczenia przetwarzania lub wnieść sprzeciw odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych; oraz (iii) zażądać przesłania kopii Twoich danych osobowych w formie elektronicznej na Twój adres lub na adres wskazanego przez Ciebie podmiotu. Masz także prawo złożyć skargę dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych w lokalnym organie ds. ochrony danych osobowych. Możesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych oraz zbierania i wykorzystania niektórych danych. Więcej informacji znajdziesz w pkt 5 poniżej.

CZY W MOJEJ SPRAWIE PODEJMOWANE SĄ AUTOMATYCZNE DECYZJE?

W niektórych naszych procesach stosujemy zautomatyzowane podejmowanie decyzji, ponieważ:

 • zapewnia większą spójność lub rzetelność w procesie podejmowania decyzji(np. pomaga zmniejszyć ryzyko ludzkiego błędu lub dyskryminacji); zmniejsza to ryzyko niespłacenia pożyczki przez klientów;
 • umożliwia podejmowanie decyzji w krótszym okresie czasu niż w przypadku procesu decyzyjnego przeprowadzanego przez człowieka oraz zwiększa efektywność procesu.

Więcej informacji znajdziesz w pkt 6 poniżej.

CZY NAGRYWANE SĄ MOJE ROZMOWY ORAZ DLACZEGO?

Nagrywamy wszystkie rozmowy przychodzące i wychodzące dla celów dowodowych oraz w celu zapewnienia właściwej obsługi klienta oraz windykacji. Więcej informacji znajdziesz w pkt 7 poniżej.

Nasza polityka prywatności

Vivus Finance sp. z o.o. będąca administratorem Twoich danych osobowych należy do grupy kapitałowej 4finance. W 4finance szanujemy Twoją prywatność i zapewniamy ochronę Twoich danych osobowych oraz przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z prawem. Ochrona i zapewnienie bezpieczeństwa Twoich danych osobowych jest jednym z naszych najważniejszych celów.

Nasza Polityka prywatności wyjaśnia kwestie związane z wykorzystywaniem Twoich danych osobowych, które możemy o Tobie zbierać. Polityka Prywatności zawiera szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych, aby umożliwić Ci zrozumienie co się dzieje kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, korzystasz z naszych aplikacji, składasz wniosek o pożyczkę, zarówno w sytuacji gdy masz aktywną umowę jak i po jej wygaśnięciu.

Zamieszczamy również informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych na naszych stronach internetowych oraz w aplikacjach, w miejscach gdzie wydaje się to zasadne, w formie krótkich opisów lub odrębnych informacji dotyczących określonych funkcjonalności (np. o preferencjach marketingowych), prosimy zapoznaj się z tymi informacjami jako uzupełniającymi Politykę Prywatności. Niniejsza Polityka prywatności jest aktualizowana. Dlatego też powinna być okresowo poddawana przeglądom. Jeżeli okaże się to potrzebne, możemy wprowadzić zmiany do niniejszej Polityki prywatności, dlatego zachęcamy do cyklicznego odwiedzania sekcji Polityka prywatności na naszej stronie internetowej. Poprzednie wersje Polityki prywatności można znaleźć w naszym archiwum Vivus.pl lub archiwum Zaplo.

Vivus Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-092) przy ul. Żwirki i Wigury 16c, telefon 660 600 700.NIP: 525-253-13-20, REGON: 146101268. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000418977. Kapitał zakładowy w wysokości 40 019 000 zł.

1. DLACZEGO MOJE DANE OSOBOWE SĄ GROMADZONE i PRZETWARZANE?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe przede wszystkim w celu świadczenia usług (zgodnie z Twoją umową pożyczki i regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną) oraz rozpatrzenia Twojego wniosku o pożyczkę (w tym ustalenia Twojej tożsamości, dokonania oceny zdolności kredytowej oraz ryzyka kredytowego) przed zawarciem umowy pożyczki.

Przetwarzamy również Twoje dane osobowe, gdy:

• jest to niezbędne w celu przestrzegania naszych obowiązków prawnych, na przykład:

 • udzielenia wyjaśnień i odpowiedzi kierowanych przez rzecznika praw konsumentów, UOKiK, rzecznika finansowego, KNF lub organu ds. ochrony danych osobowych,
 • wykonywanie, utrzymywanie, aktualizowanie i ewidencjonowanie danych klienta, kontrole tożsamości i ryzyka, monitorowanie i raportowanie transakcji zgodnie z zasadami przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 • zapewnienie odpowiedniej komunikacji, w tym związanej z odzyskiwaniem zaległych płatności;
 • prowadzenie odpowiednich rozliczeń księgowych dotyczących transakcji wypłaty kredytu i przyjmowania spłat;
 • innych właściwych obowiązków regulacyjnych, na przykład obowiązków, które są konieczne do identyfikowania i zapobiegania wszelkim nadużyciom finansowym, praniu brudnych pieniędzy, finansowaniu działalności terrorystycznej i innej działalności przestępczej);

• jest to niezbędne w celu wspierania naszych prawnie uzasadnionych interesów (w ograniczonym zakresie również uzasadnionych interesów podmiotów trzecich), w tym w związku z:

 • administrowaniem Twoją umową pożyczki oraz jej spłatą jak również utrzymywaniem Twoich danych osobowych w naszych systemach, w których przetwarzamy dane,
 • zabezpieczeniem naszych praw, np. w celu odzyskiwania wszelkich środków nam należnych, przesyłania wezwań do zapłaty oraz prowadzenia czynności windykacyjnych, przechowywania informacji, które mogą zostać wykorzystane jako dowody w przypadku wystąpienia sporów,
 • kontaktowaniem się z Tobą i informowaniem o wszelkich zmianach w produktach lub usługach,
 • doskonaleniem naszych produktów i usług poprzez identyfikację potrzeb klientów i rozwijanie nowych rozwiązań,
 • testowaniem, aktualizacją i wdrażaniem nowych technologii dotyczących identyfikacji, oceny ryzyka i zdolności kredytowej, zapobieganiem nadużyciom finansowym, zapobieganiem wykorzystywania w naszym serwisie niedozwolonego oprogramowania, przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu działalności terrorystycznej
 • zapobieganiem i wykrywaniem przestępstw, w tym wyłudzeń,
 • zapewnieniem przeprowadzenia należytej oceny zdolności kredytowej, w celach statystycznych i badań rynkowych oraz w celu mierzenia lub zrozumienia skuteczności działań reklamowych skierowanych do Ciebie i innych osób,
 • realizacją i usprawnianiem działań w zakresie marketingu bezpośredniego;
 • przygotowaniem oraz realizacją sprzedaży wierzytelności lub zbyciem i reorganizacją spółki;
 • komunikowaniem się z Tobą za pomocą narzędzia ChatBot, w tym udzieleniem informacji i pomocy poprzez bazę gotowych odpowiedzi,
 • administrowaniem i doskonaleniem naszych stron internetowych oraz ich zabezpieczeniem,
 • analizą i usprawnianiem procesu korzystania ze stron, aby zapewnić, że treść tych stron jest prezentowana na Twoim komputerze w najbardziej efektywny sposób,

• Mamy Twoją zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną materiałów dotyczących marketingu bezpośredniego. Możesz wycofać swoją zgodę dotyczącą marketingu bezpośredniego w dowolnym czasie.

W niektórych przypadkach, będziemy przetwarzać dane osobowe dotyczące odpowiednich wyroków skazujących i przestępstw w zakresie dozwolonym przez szczegółowe krajowe przepisy prawa lub szczegółowe przepisy prawa Unii Europejskiej lub jeżeli jest to niezbędne w toczących się postępowaniach karnych.

Podanie przez Ciebie danych jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy pożyczki oraz niezbędne dla wykonania ustawowego obowiązku oceny zdolności kredytowej oraz identyfikacji klienta. W przypadku, gdy nie zgodzisz się na podanie tych danych, nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy oraz dostarczać naszych produktów i usług ponieważ nie będziemy w stanie ustalić Twojej tożsamości oraz dokonać oceny zdolności kredytowej, do czego jesteśmy zobowiązani ustawowo.

W niektórych przypadkach, będziemy przetwarzać szczególne kategorie danych osobowych (np. dane dotyczące Twojego stanu zdrowia) – pamiętaj, że podając nam je również z własnej inicjatywy wyrażasz dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez nas tych informacji.

2. W JAKI SPOSÓB GROMADZONE SĄ MOJE DANE OSOBOWE?

Zbieramy informacje na trzy sposoby:

 1. kiedy dostarczasz nam informacje, na przykład w rozmowie bezpośredniej,wypełniając nasze wnioski (w tym u naszych partnerów i agentów), na naszych stronach internetowych, za pomocą mediów społecznościowych, listownie, wysyłając e-maile, telefonicznie, za pośrednictwem ChatBota, za pomocą „czatu na żywo” lub jakichkolwiek innych środków lub usług,
 2. automatycznie, kiedy korzystasz z naszej strony internetowej, aplikacji lub produktów, oraz
 3. kiedy dane są nam przekazywane poprzez osoby trzecie, na przykład rejestry kredytowe, organy państwowe, nasze inne spółki z grupy kapitałowej lub partnerów lub pozyskiwane przez nas z publicznie dostępnych źródeł.

W dużej mierze zbieranie danych w sposób automatyczny odbywa się poprzez pliki cookie, śledzenie sygnałów nawigacyjnych i z wykorzystaniem podobnych technologii. Jednak nie we wszystkich ww. przypadkach zebrane informacje umożliwiają identyfikację konkretnej osoby. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookie tutaj.

3. JAKIE DANE NA MÓJ TEMAT SĄ GROMADZONE?

W zależności od celów zbieramy i wykorzystujemy różne dane osobowe. W tej sekcji opisano najbardziej typowe przykłady. Pamiętaj proszę, że nie wszystkie wymienione informacje są zawsze gromadzone, a poniższe wyliczenie nie jest wyczerpujące.

Informacje, które nam przekazujesz

Zbieramy wszelkie informacje, które nam przekazujesz:

• Kiedy rejestrujesz się na naszej stronie internetowej, korzystasz z niej lub z aplikacji mobilnych, wypełniasz wszelkie formularze lub składasz wnioski o produkty kredytowe lub wszelkie inne produkty lub usługi na naszej stronie internetowej, u naszych pracowników lub partnerów lub w jakikolwiek inny sposób udostępniony przez nas.

• Kiedy zgłaszasz problem lub komunikujesz się z nami odnośnie naszych produktów lub usług.

• Kiedy uczestniczysz w grupach dyskusyjnych, wpisujesz komentarze na naszym blogu lub używasz innych mediów społecznościowych na naszej stronie internetowej, kiedy uczestniczysz w promocjach lub badaniach ankietowych, innych działaniach prowadzonych za pomocą naszych stron internetowych lub mediów społecznościowych.

• Kiedy przystępujesz w jakikolwiek sposób do konkursu, promocji lub badania ankietowego, w tym u naszych partnerów oraz w mediach społecznościowych.

• Kiedy korzystasz z ChatBota w naszym serwisie, w tym udostępniasz dane i podajesz informacje w wiadomościach przesyłanych nam za pośrednictwem ChatBota.

• Jeżeli, z jakiegokolwiek innego powodu, komunikujesz się z nami za pomocą ww. metod.

Informacje, które nam przekazujesz obejmują:

• Dane identyfikacyjne: Twoje imię i nazwisko, numer identyfikacyjny lub numer ewidencyjny, datę urodzenia, płeć, liczbę nieletnich dzieci, Twoje zdjęcie lub wizerunek, dane z Twojego dokumentu tożsamości, podpis,

• Dane kontaktowe: adres zamieszkania, zameldowania lub korespondencyjny, adres e-mail oraz numer telefonu, nagranie głosu (rozmowy przychodzące i wychodzące),

• Dane dotyczące zatrudnienia: status zatrudnienia, nazwę pracodawcy, numer telefonu do pracy,

• Dane finansowe: miesięczny dochód i wydatki, informacje finansowe i informacje dotyczące karty kredytowej, numer konta bankowego, transakcje na kontach bankowych,

• wszelkie inne informacje, które zechcesz nam przekazać.

Informacje, które zbieramy o Tobie w sposób automatyczny.

W odniesieniu do każdej Twojej wizyty na naszej stronie internetowej lub korzystania z naszych aplikacji mobilnych, zbieramy w sposób automatyczny następujące informacje:

Informacje techniczne, w tym informacje o Twoim urządzeniu, informacje związane z Twoją siecią i oprogramowaniem oraz połączeniem z Internetem, informacje dzięki którym możesz się zalogować do Twojego profilu, rodzaj i wersja przeglądarki internetowej, ustawienia strefy czasowej, rodzaje i wersje wtyczek do przeglądarki, platforma i system operacyjny, rozdzielczość ekranu, lokalizacja, kodowanie czcionek;

Informacje dotyczące Twoich wizyt, w tym pełny adres URL do strony internetowej (w tym data i godzina); produkty, które przeglądałeś lub których szukałeś, strony odsyłające/wyjścia, pliki przeglądane na naszej stronie (np. strony HTML, grafiki, itp.), czas reakcji strony internetowej, problemy z pobieraniem, czas odwiedzin pewnych stron, informacje dotyczące interakcji na stronie (takie jak przewijanie, klikanie i ruchy kursora myszy) oraz sposoby opuszczenia strony internetowej, oznaczenie daty/godziny i/lub dane dotyczące czynności użytkownika, a także każdy numer telefonu, z którego łączono się z naszym biurem obsługi klienta.

Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookie tutaj.

Informacje, które otrzymujemy od osób trzecich.

Zwracamy się z prośbą o informacje o Tobie do osób trzecich, na przykład naszych spółek z grupy kapitałowej, naszych partnerów lub biur informacji kredytowej. Robimy to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych oraz, kiedy jest to konieczne, uzyskujemy Twoją wcześniejszą zgodę. Otrzymujemy informacje o Tobie:

• w trakcie składania przez Ciebie jakiegokolwiek wniosku o pożyczkę lub podobny produkt. Wówczas możemy:

 • szukać informacji o Tobie, Twojej zdolności kredytowej, sytuacji finansowej, obecnych i byłych zobowiązaniach i długach, sytuacji dotyczącej zatrudnienia w odpowiednich rejestrach (w tym w rejestrach zawierających informacje dotyczące dochodu, historii kredytowej, zadłużenia wobec osób trzecich, adresów, nieważnych dokumentów tożsamości, nadużyć finansowych, prania brudnych pieniędzy i finansowania działalności terrorystycznej oraz osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne), w agencjach, instytucjach finansowych, w naszych innych spółkach z Grupy kapitałowej, u innych osób trzecich oraz w publicznie dostępnych źródłach w tym dotyczących prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej zawartych w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej;
 • otrzymywać informacje przekazane przez Ciebie pośrednikom kredytowym oraz naszym partnerom biznesowym w trakcie ubiegania się przez Ciebie o usługi;
 • otrzymywać informacje z banków, instytucji finansowych i płatniczych dotyczące Twoich płatności na naszą rzecz.

• od spółek z grupy kapitałowej 4finance oraz partnerów biznesowych, z którymi współpracujemy w zakresie konkursów, promocji lub badań ankietowych, w których uczestniczysz;

• od partnerów biznesowych działających w obszarze usług technicznych, identyfikacyjnych, płatniczych i dostaw, sieci reklamowych, dostawców narzędzi analitycznych, dostawców usług wyszukiwania informacji w trakcie świadczenia nam przez nich usług;

• w jakimkolwiek innym przypadku, kiedy wyraziłeś zgodę na ujawnienie nam danych.

Jak długo moje dane osobowe są przechowywane?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas, gdy świadczymy na Twoją rzecz usługi, a gdy przestajesz być naszym klientem, przez okres niezbędny do zabezpieczenia naszych interesów prawnych, w przypadku sporu z klientem lub gdy jest to wymagane przepisami prawa. Zazwyczaj jednak przechowujemy dane osobowe nie dłużej, niż jest to niezbędne, biorąc pod uwagę cele gromadzenia danych, tj. wypełnianie zobowiązań umownych w stosunku do Ciebie, wykonanie naszych prawnie uzasadnionych interesów, lub zgodnie z wymaganiami w zakresie ustawowego okresu przechowywania danych - na przykład w niektórych krajach istnieje obowiązek przechowywania danych klientów do 10 lat do celów kontroli podatkowej lub kontroli w zakresie zapobiegania praniu brudnych pieniędzy.

4. CZY MOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZEKAZYWANE INNYM PODMIOTOM?

Przekazujemy Twoje dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji naszych celów, zachowania zgodności z obowiązkami umownymi lub regulacjami prawnymi.

Przekazujemy Twoje dane naszym pracownikom w zakresie niezbędnym dla wykonywania obowiązków służbowych. Przekazujemy Twoje dane również innym spółkom z grupy kapitałowej 4finance oraz wybranym osobom trzecim, które:

• pomagają nam we wspieraniu, administrowaniu i zarządzaniu naszą działalnością, na przykład poprzez analizę danych i opracowywanie strategii;

• świadczą usługi w naszym imieniu polegające na identyfikacji Twojej tożsamości;

• pomagają nam w naszej działalności gospodarczej, na przykład w zakresie hostingu i tworzenia stron internetowych, oceny ryzyka i wykrywania nadużyć finansowych, windykacji należności oraz obsługi klienta, przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu działalności terrorystycznej,

• dostarczają narzędzia analityczne do wykorzystania w naszych usługach,

• dostarczają wsparcia w działaniach marketingowych np. poprzez dostosowywanie komunikacji do poszczególnych odbiorców oraz przesyłanie komunikacji marketingowej;

• pomagają nam rozwijać i ulepszać nasze produkty i usługi, a także uczestniczą w oferowaniu takich produktów i usług;

W dowolnym czasie, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani, możemy ujawniać informacje o wykorzystywaniu przez Ciebie naszych usług oraz o Twoich odwiedzinach na naszych stronach internetowych w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa, kiedy uważamy w dobrej wierze, że ujawnienie jest konieczne do ochrony naszych praw, ochrony Twojego bezpieczeństwa lub bezpieczeństwa innych osób, zapobiegania i wykrywania nadużyć finansowych lub udzielania odpowiedzi na wnioski instytucji państwowych jak na przykład:

• w związku z identyfikowaniem, wykrywaniem i zapobieganiem nadużyciom finansowym oraz ochroną przed nadużyciami finansowymi i w celu zmniejszenia ryzyka kredytowego;

• w związku z identyfikowaniem, wykrywaniem i zapobieganiem działaniom związanym z praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem działalności terrorystycznej;

Możemy przekazywanie Twoje dane na rzecz dostawców podobnych usług (na przykład firmom udzielającym kredyty konsumenckie), do biur informacji kredytowej oraz pośredników kredytowych, właściwych krajowych organów i organizacji pozarządowych, a także innych osób trzecich w celu zapewnienia pełnej oceny Twojej zdolności kredytowej.

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe zewnętrznym dostawcom świadczącym usługi w zakresie przetwarzania płatności podczas realizacji polecenia zapłaty lub innej płatności należnej na mocy zawartej z Tobą umowy pożyczki.

W przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania Twoich zobowiązań, możemy przekazać dane dotyczące Twoich zaległych zobowiązań firmom windykacyjnym, biurom informacji kredytowej oraz firmom świadczącym usługi prawne.

Możemy przekazać Twoje dane osobowe analitykom i dostawcom usług w zakresie wyszukiwarek internetowych, którzy pomagają nam doskonalić i optymalizować Stronę internetową i aplikacje. Takie informacje mogą być częściowo pozyskiwane i przekazywane przez pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookie tutaj.

W czasie przekazywania danych osobowych, jesteśmy zobowiązani zapewnić, że odbiorca danych stosuje te same środki bezpieczeństwa w zakresie przechowywania i przetwarzania danych osobowych, jak środki bezpieczeństwa stosowane przez nas.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane, przechowywane i przekazywane osobom trzecim w sposób oraz w ilości, o których mowa w niniejszej Polityce prywatności, w odpowiednich przepisach prawa, w umowie/-ach zawartej/-ych pomiędzy Tobą a nami, oraz w zgodach udzielanych przez Ciebie.

Czy moje dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Informujemy, że Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (dalej „EOG”), w tym w państwach które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, na przykład USA. Może to dotyczyć takich procesów, jak przetwarzanie płatności, analiza danych (w tym nadużycia finansowe, kontrole ryzyka i wiarygodności kredytowej oraz zapewnianie kontroli niezbędnych do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu), gromadzenie danych o korzystaniu z naszych stron internetowych i usług, zapewnianie bezpieczeństwa, cele reklamowe (w tym reklama behawioralna) lub wsparcie w zakresie zapotrzebowania na usługi lub produkty.

W niektórych przypadkach korzystamy z mechanizmu Google reCAPTCHA do sprawdzania czy działania danego użytkownika nie są wywoływane przez oprogramowanie udające ludzi tzw. "roboty". W tym przypadku Twój adres IP może zostać przekazany firmie Google Inc. ze Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Dokładamy wszelkich rozsądnych starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych zapewniając odpowiednie środki bezpieczeństwa oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Możemy na przykład (i) zawrzeć z odbiorcami danych umowy powierzenia przetwarzania danych zatwierdzone przez Komisję Europejską.

5. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ MI PRAWA ODNOŚNIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

W zakresie danych, które przetwarzamy w naszych zbiorach masz następujące prawa:

• prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych.

• prawo do otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie (prawo do przenoszenia danych).

• prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym).

• prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania Twoich danych osobowych oraz w określonych przypadkach prawo ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

• bezwarunkowe prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego,

• Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się w oparciu o Twoją zgodę, masz prawo ją cofnąć w dowolnym czasie. Wycofanie przez Ciebie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem przez Ciebie zgody. Możesz wycofać zgodę na swoim profilu na naszej stronie internetowej lub kontaktując się z nami na adres e-mail: kontakt@vivus.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 660 600 700.

• Masz prawo żądać poprawienia danych, w pewnym zakresie możesz dokonać poprawienia danych samodzielnie za pośrednictwem swojego profilu klienta w naszym Serwisie.

• Zawsze możesz wnieść skargę do organu nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych – w celu otrzymania dalszych informacji na temat proszę zapoznać się z informacjami dostępnymi tutaj dla UE.

W celu wykonania swoich praw możesz wykorzystać następujące formularze:

Prawo dostępu do danych
Prawo do przenoszenia danych
Prawo do usunięcia danych

W celu skorzystania z przysługujących Ci praw do żądania poprawienia danych,wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych prosimy o przesłanie odpowiedniego wniosku na adres e-mail kontakt@vivus.pl.

Możesz również skontaktować się z nami oraz złożyć żądanie poprzez telefon lub pocztę tradycyjną korzystając z danych adresowych określonych w rozdziale 9 poniżej.

Zależnie od konkretnych okoliczności związanych z czynnością w zakresie przetwarzania mogą mieć zastosowanie pewne warunki lub ograniczenia. Możemy podlegać pewnym obowiązkom prawnym lub innym okolicznościom, które nie pozwalają nam na natychmiastowe usunięcie Twoich danych.

6. CZY PODLEGAM PROFILOWANIU ORAZ CZY PODEJMOWANE SĄ AUTOMATYCZNE DECYZJE?

Podejmowanie decyzji w sposób wyłącznie zautomatyzowany to możliwość podejmowania decyzji z wykorzystaniem środków technologicznych bez zaangażowania człowieka. Wykorzystujemy zautomatyzowane podejmowanie decyzji, ponieważ:

• zapewnia większą spójność oraz rzetelność w procesie podejmowania decyzji (np. pomaga zmniejszyć ryzyko ludzkiego błędu lub dyskryminacji).

• zmniejsza ryzyko niewywiązywania się z obowiązków przez klientów.

• umożliwia podejmowanie decyzji w krótszym okresie czasu niż w przypadku procesu decyzyjnego przeprowadzanego przez człowieka oraz zwiększa efektywność procesu.

Korzystamy z profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji na podstawie Twojego wniosku o zawarcie umowy pożyczki, aby odpowiednio Cię zidentyfikować, ocenić Twoją zdolność kredytową, wykryć i zapobiegać oszustwom oraz przestrzegać przepisów dot. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Przyjęcie lub odrzucenie wniosku jest zwykle dokonywane automatycznie i opiera się na różnych czynnikach, które bierzemy pod uwagę w procesie decyzyjnym. W rezultacie Twoja aplikacja może zostać automatycznie odrzucona. Regularnie testujemy i ulepszamy nasze zasady i algorytmy, aby zapewnić uczciwość i skuteczność.

Korzystamy z profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji bez znaczącego wpływu na Ciebie w następujących przypadkach:

• Kiedy przeprowadzamy sprzedaż w portfela pożyczek, w celu włączenia lub wyłączenia określonych grup umów pożyczek w oparciu o historię transakcji i związane z nią ryzyko kredytowe określone podczas transakcji,

• Kiedy opracowujemy dopasowane komunikaty i kampanie dla różnych segmentów klientów (biorąc pod uwagę ich poprzednie interakcje z nami, cechy i historię pożyczek), w celu zapewnienia odpowiedniej treści komunikacji w naszej obsłudze klienta i działaniach marketingowych,

• Gdy rozwijamy, ulepszamy i prowadzimy komunikację oraz działania windykacyjne wobec klientów, którzy nie wypełniają swoich zobowiązań, w celu zapewnienia odpowiednich i skutecznych środków odzyskiwania należności.

Automatyczne decyzje oraz profilowanie mogą opierać się na dowolnym rodzaju danych, na przykład:

• dane przekazane bezpośrednio przez Ciebie (np. w odpowiedziach na pytania ankietowe).

• dane zaobserwowane na Twój temat (na przykład czas zalogowania do naszego systemu).

• dane wywnioskowane, na przykład profil osoby fizycznej, który został już stworzony (np. wynik oceny zdolności kredytowej).

Informujemy, że w przypadku otrzymania decyzji wydanej w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie, przysługują Ci następujące prawa:

 1. prawo do otrzymania stosownych wyjaśnień co do podstaw podjętej decyzji;
 2. prawo do uzyskania interwencji ludzkiej w celu podjęcia ponownej decyzji oraz
 3. prawo do wyrażenia własnego stanowiska.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw wystarczy, że skierujesz odpowiednie żądanie na dane wskazane w Rozdziale 9 poniżej. Decyzje, które nie są podejmowane w pełni automatyczne to takie, które mogą obejmować działania naszych pracowników. Na przykład, przed udzieleniem pożyczki zbadamy Twoją zdolność kredytową oraz w niektórych przypadkach możemy dokonać dodatkowej weryfikacji telefonicznej, co ma miejsce przed podjęciem decyzji w stosunku do osoby fizycznej.

Ponadto zgodnie z naszą umową, Twoją zgodą lub odpowiednimi przepisami prawa przekazujemy automatycznie informacje o wykonaniu Twoich zobowiązań lub zaległych płatnościach do biur kredytowych i biur informacji gospodarczych, przy uwzględnieniu warunków i kwot pożyczki.

7. CZY ROZMOWY SĄ NAGRYWANE?

Wszystkie nasze rozmowy wychodzące i przychodzące są nagrywane w celach:

• zapobiegania oszustwom i innym działaniom przestępczym, ich wykrywania oraz zapewniania dowodów w przypadku prowadzenia postępowań przygotowawczych;

• przeprowadzania i dokumentowania procedury identyfikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;

• zbierania i przechowywania Twoich zgód i preferencji przekazywanych telefonicznie, aby zapewnić odpowiednią komunikację z Tobą i zachować dowód legalnego przetwarzania danych;

• zapewnienia, że dostarczyliśmy Ci pełnych informacji o naszych produktach, gdy ubiegasz się o pożyczkę, zgodnie z wymogami ustawowymi;

• otrzymywania, rozpatrywania i odpowiedzi na wszelkie pytania, wnioski, skargi lub spory, które mogą się pojawić;

• kontroli jakości i doskonalenia naszych funkcji obsługi klienta i windykacji, w celu zapewnienia najwyższego poziomu obsługi klienta oraz w pełni zgodnych i etycznych praktyk windykacyjnych.

Nagrania rozmów są bezpiecznie przechowywane przez ograniczony czas w naszych systemach telefonicznych i są pobierane przez nasz personel tylko wtedy, gdy jest to wymagane do powyższych celów.

8. JAKIE ZMIANY ZOSTAŁY OSTATNIO WPROWADZONE?

Możemy zmienić niniejszą Politykę prywatności w dowolnym czasie ze wskazaniem daty ostatniej zmiany niniejszej Polityki prywatności. W przypadku istotnych zmian, podkreślimy wszelkie takie zmiany oraz będziemy starali się bezpośrednio zwrócić na nie Twoją uwagę, na ile to możliwe. Będziemy również przechowywać wcześniejsze wersje niniejszej Polityki prywatności w naszym archiwum Vivus.pl lub archiwum Zaplo.

Od ostatniej wersji niniejszej Polityki prywatności wprowadziliśmy następujące zmiany:

• Aktualizacja informacji dotyczących tego, dlaczego zbieramy Twoje dane osobowe;

• Rozszerzenie informacji o tym jakie dane zbieramy;

• Rozszerzenie informacji o profilowaniu i zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji;

• Dodanie informacji o nagrywaniu rozmów;

• Inne uzupełnienia w celu poprawy treści i jakości niniejszej Polityki

W celu uzyskania dostępu do poprzednich wersji Polityki prywatności proszę kliknąć archiwum Vivus.pl lub archiwum Zaplo.

9. W JAKI SPOSÓB MOŻNA SIĘ Z WAMI SKONTAKTOWAĆ?

W przypadku jakichkolwiek pytań, wniosków lub uwag dotyczących naszej Polityki prywatności lub sposobu przetwarzania przez nas Twoich danych prosimy o kontakt:

• poprzez e-mail na adres: kontakt@vivus.pl.

• listownie na adres: Vivus Finance sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 16c, 02-092 Warszawa.

• Telefonicznie pod numerem: 660 600 700.

• Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Grupie 4finance: Data Protection Officer, AS 4finance Lielirbes iela 17A-8 Riga, LV-1046 Latvia.

• Inspektor Ochrony Danych w Vivus Finance sp. z o.o.: Agnieszka Rowińska, iod@vivus.pl.

Vivus Finance sp. z o.o., adres: ul. Żwirki i Wigury 16c, 02-092 Warszawa, (dalej – „Vivus”) jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z niniejszej strony internetowej oraz naszych produktów i usług.

Grupa 4finance oraz nasze podmioty stowarzyszone to: 4finance Group S.A. (ustanowiona w Wielkim Księstwie Luksemburga pod numerem B 195643, adres: 6, rue Guillaume Schneider, L-2522, Luxembourg), oraz spółki pośrednio lub bezpośrednio posiadane lub kontrolowane przez nią, w tym między innymi:

• AS "4finance", Lielirbes iela 17A-8, Riga, LV-1046, Latvia

• SIA "4finance Media", Lielirbes iela 17A-10, Riga, LV-1046, Latvia

• SIA “4finance IT”, Lielirbes iela 17A-10, Riga, LV-1046, Latvia oraz jej oddziały zlokalizowane w Unii Europejskiej

• 4f Sales, Inc., 18851 NE 29th Avenue, Suite 410, Miami, FL 33180, USA

• Friendly Finance OÜ, Rotermanni 2, 10111 Tallinn, Estonia, oraz spółki pośrednio lub bezpośrednio posiadane lub kontrolowane przez nią

• TBIF Financial Services B.V., "Westerdoksdijk 423, 1013 BX Amsterdam, The Netherlands, oraz spółki pośrednio lub bezpośrednio posiadane lub kontrolowane przez nią

Więcej informacji na temat grupy kapitałowej 4finance i jej spółek jest dostępnych na stronie internetowej www.4finance.com/.

10. CZY JEST COŚ JESZCZE, O CZYM MUSZĘ WIEDZIEĆ?

Nasze strony internetowe i produkty mogą zawierać linki do stron osób trzecich. Strony internetowe osób trzecich mają swoją własną politykę prywatności. Odwiedzając lub korzystając z tych stron, podlegasz tym politykom.