Powrót

Program Dobry Start – jak zdobyć dofinansowanie do wyprawki szkolnej?

27.8.2019
Program Dobry Start – jak zdobyć dofinansowanie do wyprawki szkolnej?

Program Dobry Start jest skierowany do rodziców dzieci w wieku szkolnym. Mogą oni raz w roku otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe w kwocie 300 zł. Dofinansowanie ma ułatwić skompletowanie szkolnej wyprawki, w tym podręczników, zeszytów, plecaka i innych niezbędnych akcesoriów.

Czy wszyscy uczniowie są objęci programem Dobry Start?

Panuje powszechne przekonanie, że tylko małoletnie dziecko otrzyma dofinansowanie. Tymczasem świadczenie to przysługuje aż do 20. lub 24. roku życia, o ile dziecko posiada orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, potrzebie kształcenia specjalnego lub zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Program obejmuje też uczniów, którzy osiągną ten wiek przed rozpoczęciem roku szkolnego w danym roku kalendarzowym. Dodatkowym warunkiem jest uczęszczanie do jednej z następujących szkół: szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej, szkoły artystycznej (o ile jest w niej realizowany obowiązek szkolny lub nauki), młodzieżowego ośrodka socjoterapii, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego. Program Dobry Start nie obejmie zatem przedszkolaków, dzieci uczęszczających do zerówki (nawet jeżeli mieści się ona w szkole) oraz studentów.

Kto może ubiegać się o 300 plus, czyli dofinansowanie do wyprawki szkolnej?

Szczegółowe zasady realizacji programu Dobry Start zostały sformułowane w specjalnie mu dedykowanym rozporządzeniu Rady Ministrów z 30 maja 2018 r. Zgodnie z tymi przepisami dofinansowanie przysługuje czterem grupom osób. Po pierwsze, ze stosownym wnioskiem o wypłatę świadczenia mogą ubiegać się rodzice dzieci uczących się. Po drugie, 300 złotych uzyska osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem, o ile jednocześnie złożyła do sądu wniosek o jego adopcję. Po trzecie, dofinansowanie przysługuje, np. opiekunowi prawnemu dziecka, czyli osobie, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem. Po czwarte, 300 złotych otrzymają pełnoletni uczniowie, którzy z różnych względów nie są na utrzymaniu rodziców (na przykład ich rodzice zmarli). Oczywiście osoba, która ubiega się o przyznanie świadczenia, musi dodatkowo stale zamieszkiwać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na pieniądze z programu nie mogą liczyć Polacy mieszkający za granicą.

300 plus – gdzie i kiedy należy składać wnioski?

Wystarczy, że wniosek o dofinansowanie złoży jedno zrodziców. Nie ma konieczności, aby oboje podpisywali podanie. Jeżeli jednakdziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców, 300 złotych otrzyma ten rodzic, który opiekuje się dzieckiem lub u którego dziecko spędza więcej czasu. Jedynie opieka naprzemienna może uzasadniać przyznanie świadczenia obojgu rodzicom jednocześnie. W takiej sytuacji każdy znich otrzyma po 150 złotych. Warto też pamiętać, że na tych samych zasadach dofinansowanie przysługuje dzieciom pozostającym w pieczy zastępczej.

Składający wniosek o dofinansowanie powinni przestrzegać ściśle określonych terminów. Od 1 lipca można składać podania przy pomocy rządowego portalu Emp@tia oraz za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej. Z kolei od 1 sierpnia uruchomiona zostanie możliwość papierowego dostarczenia wniosku – osobiście we właściwym urzędzie (lub innym wyznaczonym miejscu) lub drogą pocztową (najlepiej listem poleconym z potwierdzeniem nadania). Graniczną datą jest natomiast 30 listopada.

W urzędzie miasta i gminy można uzyskać szczegółową informację na temat podmiotów realizujących program Dobry Start. Jedynie w odniesieniu do dzieci pozostających w pieczy zastępczej wnioski przyjmują i rozpatrują wyłącznie powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR).

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania dofinansowania?

Kluczowym dokumentem jest wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start. Stosowny wzór można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start. Konieczne jest przede wszystkim wskazanie organu właściwego, prowadzącego postępowanie w sprawie przyznania świadczenia (właściwy urząd gminy lub inna instytucja), adres tego organu, dane osoby składającej wniosek oraz dane dziecka, a także dane szkoły, do której w danym roku szkolnym będzie uczęszczało dziecko. Do wniosku można dołączyć dodatkowe dokumenty, które przesądzą o przysługiwaniu świadczenia. Może to być szczególnie przydatne w odniesieniu do nietypowych sytuacji, jak ubieganie się o świadczenie dla dorosłego niepełnosprawnego dziecka.

Ile trwa realizacja wypłaty świadczenia w ramach programu Dobry Start?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapewnia, że w przypadku złożenia wniosku w lipcu lub sierpniu wypłata nastąpi nie później niż do 30 września. Z kolei w sytuacji, gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach, czyli wrześniu, październiku lub listopadzie, organy będą potrzebowały na to mniej więcej 2 miesiące od daty złożenia wniosku. Może zdarzyć się sytuacja, w której organ lub instytucja odmówi wypłaty dofinansowania. W takim przypadku sprawa nie jest jeszcze całkiem przegrana, ponieważ wnioskodawcy przysługuje odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego. Należy je złożyć w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Program 300 plus w liczbach

Najnowsze wiadomości