Powrót

Wypadek w pracy – jak uzyskać odszkodowanie?

7.10.2019
Wypadek w pracy – jak uzyskać odszkodowanie?

Wypadki przy pracy niestety nie należą do rzadkości, w szczególności w dużych, przemysłowych zakładach. Jeżeli już dojdzie do takiej sytuacji, zarówno pracownik, jak i pracodawca mają określone obowiązki i uprawnienia. Jak pracownik może uzyskać należne odszkodowanie? Jakie świadczenia przysługują z tytułu wypadku przy pracy?

Kiedy mamy do czynienia z wypadkiem przy pracy?

Zgodnie z przepisamiustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i choróbzawodowych, za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie:

 • nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną,
 • powodujące uraz lub śmierć,
 • zdarzenie, które nastąpiło w związku z wykonywanąpracą.

Warto wiedzieć, że wypadek przy pracy ma miejsce nie tylko podczas wykonywania czynności służbowych w miejscu pracy. O takim zdarzeniu powiemy również wtedy, gdy pracownik wykonywał czynności na rzecz pracodawcy poza zakładem pracy lub pozostawał w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy – innymi słowy, w drodze do lub z pracy.

Jakie są obowiązki pracownika w związku z wypadkiem przy pracy?

Wypadki przy pracy mogą mieć mniej lub bardziej dramatyczne skutki. Niejednokrotnie są to zupełnie drobne urazy, lekceważone przez samego pracownika. Tymczasem według rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, pracownik, który uległ wypadkowi, powinien poinformować o tym niezwłocznie swojego przełożonego – oczywiście jeśli jego stan zdrowia na to pozwala.

Jakie są uprawnienia pracownika? Odszkodowanie po wypadku – rodzaje świadczeń

Poszkodowany w wypadkupracownik w ramach swoich uprawnień może zapoznać się z treścią sporządzonegoprotokołu powypadkowego przed jego zatwierdzeniem. Może w tym zakresie zgłaszaćuwagi i zastrzeżenia. Ma też prawo wglądu do akt sprawy oraz sporządzania znich notatek, odpisów oraz kopii.

Przede wszystkim jednakposzkodowany ma prawo do uzyskania należnych mu świadczeń pieniężnych. Z tytułuwypadku przy pracy przysługują mu w szczególności:

 • zasiłek chorobowy (jeżeli stał się niezdolny do pracy przez określony czas),
 • świadczenie rehabilitacyjne (po wyczerpaniu zasiłku chorobowego),
 • zasiłek wyrównawczy (dla pracownika, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu),
 • jednorazowe odszkodowanie (zarówno dla ubezpieczonego, jak i dla członków jego rodziny w przypadku śmierci ubezpieczonego lub rencisty),
 • renta z tytułu niezdolności do pracy (jeżeli stał się niezdolny do pracy na skutek wypadku przy pracy),
 • renta szkoleniowa (jeżeli zachodzi konieczność przekwalifikowania zawodowego na skutek wypadku przy pracy),
 • renta rodzinna (dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty),
 • dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej,
 • dodatek pielęgnacyjny,
 • pokrycie kosztów leczenia w zakresie stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie wskazanym w ustawie.

Jakie są obowiązki pracodawcy w razie wypadku w firmie?

Kodeks pracy wskazuje, żew razie wypadku pracodawca jest zobowiązany do podjęcia niezbędnych działańeliminujących lub ograniczających zagrożenie, a także do zapewnienia udzieleniapierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Musi także ustalić okoliczności iprzyczyny zdarzenia oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnymwypadkom.

Jeśli dojdzie dośmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego wypadku przy pracy (oraz o każdym innymwypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli możebyć uznany za wypadek przy pracy), powinien niezwłocznie zawiadomić właściwegookręgowego inspektora pracy i prokuratora, a także odpowiednio zabezpieczyćmiejsce wypadku.

Pracodawca jest również zobowiązany do wypłaty na rzecz pracownika należnych świadczeń. Najpierw jednak ustala przyczyny wypadku i sporządza protokół powypadkowy.

Gdzie należy się zwrócić, żeby uzyskać odszkodowanie za wypadek w pracy?

O należne świadczenia (zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy itd.) trzeba wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. ZUS przyzna nam lub odmówi przyznania określonych świadczeń w drodze decyzji, od której pracownik może się odwołać. Jeżeli ZUS nie pokryje wszystkich kosztów leczenia i wydatków z tym związanych, można skierować do zakładu pracy wniosek o odszkodowanie. Pracodawca jest bowiem zobowiązany uregulować wszystkie koszty, których nie pokrył ZUS (jego odpowiedzialność ma charakter uzupełniający).

Odszkodowanie za wypadek przy pracy – najważniejsze informacje

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o odszkodowanie?

Niezależnie od tego, do kogo kierujemy wniosek o przyznanie należnego świadczenia, powinniśmy do swojego pisma dołączyć stosowne dokumenty. Istotny jest przede wszystkim protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, zaświadczenie o stanie zdrowia (druk ZUS N-9) wydane przez lekarza prowadzącego leczenie oraz posiadana dokumentacja medyczna. Jeżeli zdarzenie zostało uznane na drodze sądowej za wypadek przy pracy, potrzebny będzie także prawomocny wyrok sądu pracy.

Czy warto korzystać z pomocy specjalistów?

Sprawy odszkodowawcze związanez wypadkami przy pracy bywają trudne i długotrwałe. Problemy pojawiają się wszczególności wtedy, gdy pracodawca kwestionuje swoją odpowiedzialność lubpróbuje obarczyć winą samego pracownika. W takiej sytuacji warto zwrócić się opomoc do specjalistów. Udzielą nam jej zarówno kancelarie odszkodowawcze, jak iprawnicy, radcowie prawni i adwokaci.

Najnowsze wiadomości