Powrót

Jak wyrobić paszport i dowód osobisty dla dziecka?

9.1.2019
Jak wyrobić paszport i dowód osobisty dla dziecka?

Jeśli chodzi o wyjazdy za granicę, dzieci obowiązują takie same zasady, co dorosłych. Muszą więc mieć ważny dowód osobisty lub paszport, w zależności od miejsca, do którego się udają. Sprawdź, jak wyrobić dokumenty i ile to kosztuje. Gdzie złożyć stosowne wnioski? Ile czeka się na wydanie paszportu lub dowodu dla dziecka? Czy oboje rodzice muszą być obecni podczas składania formularzy?

Dowód osobisty dla dziecka

Dowód osobisty uprawnia zarówno dorosłego, jak i dziecko do przekraczania granic:

 • państw członkowskich Unii Europejskiej – Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Cypru, Danii, Estonii, Francji, Finlandii, Grecji, Holandii, Hiszpanii, Irlandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch;
 • państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które nie nalezą do Unii Europejskiej oraz krajów, które na podstawie umów zawartych z UE pozwalają na swobodny przepływ osób wśród obywateli państw członkowskich – Islandii, Lichtensteinu, Norwegii, Szwajcarii;
 • państw, które na podstawie jednostronnych decyzji uznają dowód osobisty za dokument wystarczający do przekroczenia granicy – Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Macedonii, Serbii, Gruzji.

Będąc obywatelem Unii Europejskiej, nie trzeba okazywać dowodu osobistego ani paszportu przy przechodzeniu przez granicę między jednym krajem strefy Schengen a drugim. Kontrola graniczna nie jest tam prowadzona. Nie zwalnia nas to jednak z okazania dokumentów potwierdzających tożsamość i obywatelstwo twoje i dziecka w razie kontroli lub zatrzymania przez policję albo straż graniczną.

 • Gdzie złożyć wniosek o dowód osobisty dla dziecka?

Wniosek o wyrobienie dowodu w imieniu dziecka mogą złożyć jego rodzice, opiekunowie prawni lub kurator:

 • w urzędzie gminy – standardowy sposób postępowania. Wniosek pobiera się i wypełnia w urzędzie (można też przynieść gotowy wypełniony wniosek pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Cyfryzacji lub urzędu). Dziecko powyżej 5 roku życia musi być obecne podczas składania dokumentu. Później dowód jest odbierany w tej samej placówce już bez jego obecności;
 • przez ePUAP – wniosek można złożyć internetowo, przez stronę ePUAP. Jest to możliwe, jeśli mamy profil zaufany (eGo) lub certyfikat kwalifikowany. Pozwalają one potwierdzić tożsamość osoby wnioskującej (tak, by nikt nie mógł się pod nią podszyć). Po zalogowaniu na platformie ePUAP można złożyć wniosek w dowolnym urzędzie gminy i później go w nim odebrać;
 • poza urzędem gminy – opcja dostępna dla osób, którym stan zdrowia lub niepełnosprawność nie pozwalają na stawienie się w placówce osobiście. By złożyć wniosek w imieniu swojego podopiecznego, taki opiekun musi uprzednio skontaktować się z urzędem gminy i wyjaśnić zachodzące okoliczności. Powinien podać swoje i dziecka dane oraz adres, pod który ma przyjść pracownik urzędu (może być to zarówno adres domowy, jak i szpitala czy hospicjum). Urzędnik zjawi się we wskazanym miejscu w umówionym terminie i odbierze dokumenty niezbędne do wyrobienia dowodu osobistego dziecka. Gotowy dowód można będzie odebrać osobiście (jeśli stan zdrowia opiekuna się poprawi) lub załatwić sprawę przez pełnomocnika.
 • Dokumenty potrzebne do wyrobienia dowodu osobistego dla dziecka

Razem z formularzem do wniosku o wydanie dowodu osobistego, który można pobrać internetowo lub otrzymać w urzędzie gminy, rodzic musi przygotować również:

 • zdjęcie dziecka do dowodu (spełniające określone wymagania),
 • swój dowód osobisty lub paszport (w celach identyfikacyjnych),
 • dotychczasowy dowód osobisty dziecka lub jego aktualny paszport (jeśli dziecko ma wyrobione takie dokumenty).
Zdjęcie do dowodu i paszportu -wymogi
 • Ile trwa wyrobienie dowodu osobistego dla dziecka?

Dokument powinien być gotowy do obioru w terminie do 30 dni kalendarzowych
od złożenia. Termin może ulec wydłużeniu tylko w szczególnych przypadkach. Wówczas urzędnik ma obowiązek poinformować o tym osobę, która złożyła wniosek.

 • Ile kosztuje wyrobienie dowodu osobistego dla dziecka?

Wyrobienie dowodu dla dziecka jest bezpłatne. Warto więc skorzystać z tej możliwości (zamiast wyrabiania paszportu, za który trzeba zapłacić od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych), gdy podróżujemy np. po krajach strefy Schengen.

 • Dowód osobisty dziecka – ile jest ważny?

Dokument ma określoną ważność, w zależności od wieku dziecka, dla którego został wydany:

 • 5 lat ważności, jeśli dziecko w chwili wyrobienia dowodu miało mniej niż 5 lat,
 • 10 lat ważności, jeśli dziecko w chwili wyrobienia dowodu miało więcej niż 5 lat.

Paszport dla dziecka

Wniosek o paszport dla dziecka można złożyć w dowolnym punkcie paszportowym w Polsce (rejonizacja została zniesiona). Informacje o adresach placówek można znaleźć na stronach internetowych urzędów wojewódzkich.Paszport dla dziecka mogą wyrobić tylko jego rodzice lub opiekunowie prawni. Oboje muszą być obecni przy składaniu wniosku z wyjątkiem sytuacji, gdy:

 • drugi opiekun prawny lub rodzic wyrazi na piśmie zgodę na wydanie paszportu, przy czym jego podpis na dokumencie musi być potwierdzony przez notariusza, konsula albo urzędnika punktu paszportowego,
 • wydane zostało orzeczenie sądu rodzinnego o tym, że drugi rodzic lub opiekun nie ma prawa decydować o wydaniu paszportu dla dziecka;
 • jeden z rodziców lub opiekunów uzyska orzeczenie sądu rodzinnego wyrażające zgodę na wydanie paszportu dziecka,
 • ojciec dziecka jest nieznany,
 • jeden z rodziców lub opiekunów nie żyje.

Czy samo dziecko musi być obecne przy składaniu wniosku i odbiorze paszportu? To zależy od jego wieku:

 • maluchy do 5 roku życia – nie muszą przychodzić z rodzicami po odbiór dokumentu ani być obecne przy składaniu wniosku;
 • dzieci powyżej 5 roku życia, do ukończenia 13 lat – muszą być obecne przy składaniu wniosku;
 • młodzież w wieku od 13 do 17 lat – musi nie tylko być obecna przy składaniu wniosku, ale również podpisać się na nim.

Jeśli dziecko ukończyło 12 lat, urzędnik pobierze również jego odciski palców.

 • Paszport dla dziecka – jakie dokumenty?

Wniosek o wydanie dokumentu można pobrać tylko w punkcie paszportowym. Nie powinno się go ściągać internetowo i drukować w domu. Zgoda obojga rodziców w postaci ich podpisów musi być złożona na miejscu w obecności urzędnika.Ponadto rodzice muszą mieć ze sobą:

 • jedno aktualne, kolorowe zdjęcie dziecka (spełniające odpowiednie wymogi);
 • dowód opłaty za paszport;
 • poprzedni paszport lub ważny dowód osobisty dziecka, jeśli miało ono już wyrobiony taki dokument;
 • ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny obligującą do zniżek (jeśli rodzina ją ma);
 • dokument, który potwierdza uprawnienie do skorzystania z ulgi (na przykład legitymację szkolną);
 • dokument, który uprawnia do zwolnienia z opłaty (w nietypowych przypadkach, np. gdy poprzedni dowód został wydany z wadą techniczną).
Paszport dla dziecka – jakie dokumenty
 • Ile kosztuje paszport dla dziecka?

W przeciwieństwie do wyrobienia dowodu osobistego, za paszport trzeba zapłacić. Bezpłatnie można wyrobić dziecku paszport jedynie, gdy:

 • przebywa ono w domu pomocy społecznej albo w zakładzie opiekuńczym, a wyjazd za granicę jest związany z jego długotrwałym leczeniem albo zabiegiem operacyjnym;
 • poprzednio wydany dowód miał wadę techniczną (np. nie można odczytać danych z jego mikroprocesora).

W innych przypadkach koszt wydania dokumentu jest zależny od wieku dziecka i uprawnień do zniżek:
Paszport dla niemowlaka i dziecka w wieku do 5 lat:

 • 30 zł – standardowa cena,
 • 15 zł – cena za paszport dziecka z rodziny wielodzietnej, po okazaniu Karty Dużej Rodziny.

Dokument dla dziecka w wieku od 5 do 13 lat:

 • 60 zł – standardowa cena,
 • 30 zł – cena po okazaniu dokumentu upoważniającego do skorzystania z ulgi (np. legitymacji szkolnej),
 • 15 zł – cena za paszport dziecka z rodziny wielodzietnej, po okazaniu Karty Dużej Rodziny.

Paszport dla młodzieży w wieku od 13 do 17 lat:

 • 140 zł – standardowa cena,
 • 70 zł – cena po okazaniu dokumentu upoważniającego do skorzystania z ulgi (np. legitymacji szkolnej),
 • 35 zł – cena za paszport dziecka z rodziny wielodzietnej, po okazaniu Karty Dużej Rodziny.

Warto wiedzieć także, że jeśli stracimy lub zniszczymy paszport z własnej winy, opłata za wyrobienie nowego dokumentu będzie trzykrotnie droższa. Przykładowo, gdy zamoczymy albo zalejemy napojem paszport 10 latka, za który zapłaciliśmy 60 zł, nowy będzie już kosztował 180 zł.Sposób płatności może być różny w zależności od tego, w jakim punkcie paszportowym dokonujemy opłaty. Zawsze należy zachować dowód zapłaty, gdyż trzeba go okazać przy składaniu wniosku.

 • Ile czeka się na paszport dla dziecka?

Na gotowy paszport czeka się do 30 dni. Urzędnik zwykle podaje dokładny termin, gdy dokument będzie już gotowy do odbioru w punkcie paszportowym.Jeśli dokument jest pilnie potrzebny, możesz przyspieszyć otrzymanie go, występując o paszport tymczasowy ważny nie dłużej przez 12 miesięcy (dokładny okres jest zależny od przepisów kraju, do którego udajesz się z dzieckiem i celu waszej podróży). Będzie on gotowy do odbioru najszybciej, jak jest to możliwe. Wniosek należy złożyć w punkcie paszportowym lub konsulacie (jeśli wraz z dzieckiem przebywasz za granicą). Koszt wydania dokumentu wynosi 30 zł. Nie każdy może jednak uzyskać paszport tymczasowy. Jest on wydawany wyłącznie wtedy, gdy zachodzą specjalne okoliczności (udokumentowane dowodem zdarzenia).

Paszport tymczasowy dla dziecka
 • Jak długo jest ważny paszport dziecka?

Paszport wydany dziecku do 13 roku życia ważny jest tylko przez 5 lat. W przypadku dokumentów wydawanych młodzieży w wieku 13-17 lat, dokument traci ważność dopiero po 10 latach.

Najnowsze wiadomości